ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-properly-

P R AA1 P ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: properly, *properly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
properly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย The Cement Garden (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม Episode #1.5 (1995)
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว Titanic (1997)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
I want to seem properly contrite for having gotten you into this golf match, but not seem that what I did was ill-intentioned, because it was not.ฉันอยากให้คุณร่วม แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้... ...ไม่ใช่เพราะฉันหวังร้ายกับคุณนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Not properly doneงี่เง่าจริงๆ Sex Is Zero (2002)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properlyCertain poisons, properly used, are useful.
properlyChew your food well so it can be digested properly.
properlyFood must be chewed well to be digested properly.
properlyHe doesn't have the ability to do the work properly.
properlyHis sons are not properly brought up.
properlyI can't get the door to shut properly.
properlyIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
properlyIf it is used properly, this tool will be a great help.
properlyI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
properlyI haven't met him properly yet.
properlyIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
properlyMake sure that the sick are properly attended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างเหมาะสม[yāng mǿsom] (adv) EN: properly
อย่างถูกต้อง[yāng thuktǿng] (adv) EN: properly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPERLY P R AA1 P ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
properly (a) prˈɒpəliː (p r o1 p @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Properly \Prop"er*ly\, adv.
   [1913 Webster]
   1. In a proper manner; suitably; fitly; strictly; rightly;
    as, a word properly applied; a dress properly adjusted.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Individually; after one's own manner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Now, harkeneth, how I bare me properly. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 properly
   adv 1: in the right manner; "please do your job properly!";
       "can't you carry me decent?" [syn: {properly},
       {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the
       right way}] [ant: {improperly}]
   2: with reason or justice [syn: {by rights}, {properly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top