Search result for

-powerful-

(46 entries)
(0.4719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: powerful, *powerful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerful[ADJ] ที่มีอิทธิพล, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful[ADJ] แข็งแรง, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful[ADJ] ที่มีประสิทธิภาพ
powerful[ADJ] ที่โน้มน้าวเก่ง
powerful[ADV] อย่างมาก, Syn. extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powerful(เพา'เออฟูล) adj. มีอำนาจมาก,มีแรงมาก,มีกำลังมาก,แข็งแรง,มีสมรรรภาพสูง,ได้ผลมาก,มากมาย, See also: powerfulness n., Syn. forceful,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Powerful.ทรงพลัง. Birthmarks (2008)
they wanted to know if we can coming to test a new pill that's a thousand times more powerful than LSDพวกเขาต้องการทราบว่าเราสามารถมา เพื่อทดสอบใหม่ยาที่หนึ่งพัน \ Ntimes มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า LSD Gas Pills (2008)
Your mind, powerful it is.พลังในตัวเจ้าต่างหาก Ambush (2008)
If it is magic, it is more powerful magic than I possess.ถ้ามันเป็นเวทมนตร์ มันคงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังมากกว่าของผม The Labyrinth of Gedref (2008)
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย Downfall of a Droid (2008)
Powerful.มีพลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก The Mark of Nimueh (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
This is the work of a very powerful sorcerer.เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก จอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
I don't have magic that powerful. - There must be another way.ผมไม่มีเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนั้น มันต้องมีทางอื่นสิ Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerfulA nation need not necessarily be powerful to be great.
powerfulGermany then had a powerful army.
powerfulHe defeated his powerful antagonists.
powerfulHe has powerful arms.
powerfulHe has powerful connections in the publishing.
powerfulHe is powerful.
powerfulHis powerful speech carried the audience with him.
powerfulIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
powerfulIndeed this car is small, but it is powerful.
powerfulIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
powerfulJack is a powerful acquisition for our team.
powerfulJapan has become a powerful nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรียงไกร[ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
วิภู[ADJ] powerful, See also: great, mighty, Syn. ยิ่งใหญ่, มีอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญหนักศักดิ์ใหญ่[ADJ] powerful, Example: ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ, Thai definition: ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt māk) EN: powerful   
ใหญ่ยิ่ง[adj.] (yaiying) EN: powerful   

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERFUL    P AW1 ER0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powerful    (j) (p au1 @ f @ l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftvoll; machtvoll {adj} | kraftvoller; machtvoller | am kraftvollsten; am machtvollstenpowerful | more powerful | most powerful [Add to Longdo]
mächtig {adj} | mächtigsterpowerful | most powerful [Add to Longdo]
Riesenkauz {m} [ornith.]Powerful Owl [Add to Longdo]
Zimtbindenspecht {m} [ornith.]Powerful Woodpecker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强力[qiáng lì, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] powerful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerful \Pow"er*ful\, a.
   1. Full of power; capable of producing great effects of any
    kind; potent; mighty; efficacious; intense; as, a powerful
    man or beast; a powerful engine; a powerful argument; a
    powerful light; a powerful vessel.
    [1913 Webster]
 
       The powerful grace that lies
       In herbs, plants, stones, and their true qualities.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Large; capacious; -- said of veins of ore.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mighty; strong; potent; forcible; efficacious;
     energetic; intense.
     [1913 Webster] -- {Pow"er*ful*ly}, adv. --
     {Pow"er*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerful
   adv 1: (Southern regional intensive) very; to a great degree;
       "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is
       powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they
       have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn:
       {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}]
   adj 1: having great power or force or potency or effect; "the
       most powerful government in western Europe"; "his
       powerful arms"; "a powerful bomb"; "the horse's powerful
       kick"; "powerful drugs"; "a powerful argument" [ant:
       {powerless}]
   2: strong enough to knock down or overwhelm; "a knock-down blow"
     [syn: {knock-down(a)}, {powerful}]
   3: having great influence [syn: {potent}, {powerful}]
   4: (of a person) possessing physical strength and weight; rugged
     and powerful; "a hefty athlete"; "a muscular boxer";
     "powerful arms" [syn: {brawny}, {hefty}, {muscular},
     {powerful}, {sinewy}]
   5: displaying superhuman strength or power; "herculean
     exertions" [syn: {herculean}, {powerful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top