ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-piscine-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: piscine, *piscine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piscine[ADJ] เกี่ยวกับปลา, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. piscatorian

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piscine Patel.พิสซีน พาเทล Life of Pi (2012)
I am Piscine Molitor Patel.ผมชื่อพิสซีน มอลิตอร์ พาเทล Life of Pi (2012)
Je m'appelle Piscine Molitor Patel.Je m'appelle Piscine Molitor Patel. (ผมชื่อพิสซีน มอนิตอร์ พาเทล) Life of Pi (2012)
You only need to convert to three more religions, Piscine, and you'll spend your life on holiday.แค่ลูกนับถือเพิ่มอีกสามศาสนา ลูกก็จะได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับวันหยุด Life of Pi (2012)
You cannot follow three different religions at the same time, Piscine.ลูกไม่สามารถนับถือ3ศาสนา ได้ในเวลาเดียวกันหรอก Life of Pi (2012)
What have you done, Piscine?ลูกทำอะไรลงไป พิสซีน Life of Pi (2012)
Piscine.พิซซีน Life of Pi (2012)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piscine \Pis"cine\, a. [L. piscis a fish.] (Zool.)
   Of or pertaining to a fish or fishes; as, piscine remains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piscine
   adj 1: of or relating to fish

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 piscine /pisin/ 
  pool; swimming-bath; swimming-pool

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top