ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-patronise-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: patronise, *patronise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronise(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't patronise me.- อย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะ Up in the Air (2009)
Don't patronise me. I'm doing commercials for goddamn tofuไม่ต้องมาสอนผมหรอกน่า ผมต้องไปโฆษณาเต้าหู้บ้าๆนั่น Goal II: Living the Dream (2007)
You can't get out of here. Don't patronise meจะไปไหนไมได้ทั้งนั้น อย่ามาเก๋าที่นี่ Next (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronise
   v 1: do one's shopping at; do business with; be a customer or
      client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop
      at}, {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   2: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
     {patronise}]
   3: treat condescendingly [syn: {patronize}, {patronise},
     {condescend}]
   4: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top