ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-parallelism-

P EH1 R AH0 L EH2 L IH2 Z AH0 M   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parallelism, *parallelism*
English-Thai: Nontri Dictionary
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallelismลัทธิขนาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALLELISM    P EH1 R AH0 L EH2 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parallelism    (n) pˈærəlɛlɪzəm (p a1 r @ l e l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallelität {f}; Parallelismus {m} | Parallelismen {pl}parallelism | parallelisms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parallelism \Par"al*lel*ism\, n. [Gr. ?, fr. ? to place side by
   side, or parallel: cf. F. parall['e]lisme.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being parallel.
    [1913 Webster]
 
   2. Resemblance; correspondence; similarity.
    [1913 Webster]
 
       A close parallelism of thought and incident. --T.
                          Warton.
    [1913 Webster]
 
   3. Similarity of construction or meaning of clauses placed
    side by side, especially clauses expressing the same
    sentiment with slight modifications, as is common in
    Hebrew poetry; e. g.: 
 
       At her feet he bowed, he fell:
       Where he bowed, there he fell down dead. --Judg. v.
                          27.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parallelism
   n 1: similarity by virtue of corresponding [syn: {parallelism},
      {correspondence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top