ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-moulting-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: moulting, *moulting*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moultingการลอกคราบ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moulting    (v) mˈoultɪŋ (m ou1 l t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, v. i. [imp. & p. p. {Molted} or
   {Moulted}; p. pr. & vb. n. {Molting} or {Moulting}.] [OE.
   mouten, L. mutare. See {Mew} to molt, and cf. {Mute}, v. t.]
   [The prevalent spelling is, perhaps, {moult}; but as the {u}
   has not been inserted in the otherwords of this class, as,
   bolt, colt, dolt, etc., it is desirable to complete the
   analogy by the spelling {molt}.]
   To shed or cast the hair, feathers, skin, horns, or the like,
   as an animal or a bird. --Bacon.
   [1913 Webster] Molt

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moulting
   n 1: periodic shedding of the cuticle in arthropods or the outer
      skin in reptiles [syn: {molt}, {molting}, {moult},
      {moulting}, {ecdysis}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-moulting -

 


  

 
moulting
 • (v) /m'ɒultɪŋ/ [OALD]
  [moult]
 • ลอกคราบ: สลัดขน [Lex2]
 • (โมลทฺ) vi.,vt.,n. =molt (ดู) . ###SW. moulter n. [Hope]
 • (v) /m'ɒult/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top