ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mimeograph-

M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimeograph, *mimeograph*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimeograph(n) เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph(vt) อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว(n) duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai Definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIMEOGRAPH M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimeograph (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimeograph \Mim"e*o*graph\, n. [Gr. ? to imitate + -graph.]
   A copying device that uses a stencil through which ink is
   pressed; it was invented by Edison.
 
   Syn: mimeo, mimeograph machine, Roneo.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mimeograph \mimeograph\ v. t.
   to make copies of using a mimeograph; as, She mimeographed
   the syllabus.
 
   Syn: mimeo.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimeograph
   n 1: a rotary duplicator that uses a stencil through which ink
      is pressed (trade mark Roneo) [syn: {mimeograph}, {mimeo},
      {mimeograph machine}, {Roneo}, {Roneograph}]
   v 1: print copies from (a prepared stencil) using a mimeograph;
      "She mimeographed the syllabus" [syn: {mimeograph},
      {mimeo}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top