ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-maxillary-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: maxillary, *maxillary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxillary[ADJ] เกี่ยวกับขากรรไกรบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maxillary-ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Polyps and tumors in the maxillary and sphenoid could have enlarged the cavity.ติ่งเนื้อและเนื้องอก ตรงขากรรไกรบน และกระดูกรูปลิ่ม อาจทำให้โพรงขยาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's a figure of an upside down man on the victim's left central maxillary incisor.ท่าทางหัวเขาทิ่มลง ตรงกลางซ้ายของ ขากรรไกรบนด้านหน้า The Bones That Weren't (2010)
I'll start by introducing you to the maxillary and mandibular arches.ฉันจะเริ่มด้วยการแนะนำให้คุณรู้จักกับ ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง The Safe (2012)
The wear to the maxillary teeth suggests late 30s.ลักษณะฟัน น่าจะสามสิบปลายๆ The Corpse on the Canopy (2013)
The other 6 presented with pseudoaneurysm of the internal maxillary artery, making them unrecognizable.และในเหยื่อ 6 ราย พบว่ามี ภาวะซูโดอันยอริซึ่ม ของหลอดเลือดแดงที่ขากรรไกรบน ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้ Frederick Barnes (No. 47) (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen {m} [anat.]maxillary bone [Add to Longdo]
Kieferhöhle {f} [anat.]maxillary sinus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maxillar \Max"il*lar\, Maxillary \Max"il*la*ry\, a. [L.
   maxillaris, fr. maxilla jawbone, jaw: cf. F. maxillaire.]
   1. (Anat.) Pertaining to either the upper or the lower jaw,
    but now usually applied to the upper jaw only. -- n. The
    principal maxillary bone; the maxilla.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Of or pertaining to a maxilla.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maxillary
   adj 1: of or relating to the upper jaw
   n 1: the jaw in vertebrates that is fused to the cranium [syn:
      {upper jaw}, {upper jawbone}, {maxilla}, {maxillary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top