ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-leone-

L IY0 OW1 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leone, *leone*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Good night, Leone.- ราตรีสวัสดิ์ลีออง Malèna (2000)
Closest we ever got to Italy was the baked ziti at Mama Leone's.เรื่องใกล้เคียงอิตาลีที่เราเคยทำ คือกินพาสต้าที่ร้านมาม่า ลีโอนี่ส์ Mona Lisa Smile (2003)
I just met with Leones, the travel agent that Doakes saw.ฉันเพิ่งพบกับลีโอเนส นายหน้าขายทัวร์ที่โดคส์มาพบ Left Turn Ahead (2007)
And I also have a list of special-ops missions that Leones personally knows Doakes took part in.และฉันมีรายชื่อผู้ร่วมภาระกิจพิเศษ นั่นล่ะที่ลีโอเนสรู้จักกับโดคส์โดยตรงมาตรงนี้ Left Turn Ahead (2007)
I'm not sure Leones is our most reliable witness.ผมไม่แน่ใจว่าลีโอเนสจะเป็นพยานที่น่าเชื่อถือที่สุด Left Turn Ahead (2007)
I got your e-mail about Leones.ผมได้รับอีเมล์คุณเรื่องลีโอเนสแล้ว Left Turn Ahead (2007)
It's good to see you, leones.ดีใจที่ได้เจอ ลีโอเนส Resistance Is Futile (2007)
Leones, you were always the one to see,นายเป็นคนเดียวที่ต้องมาหาทุกครั้ง Resistance Is Futile (2007)
Leones, I need your help.- ลีโอเนส ฉันต้องการให้นายช่วย Resistance Is Futile (2007)
R.U.F. that's a death squad from Sierra Leone,อาร์ ยู เอฟ ทีมมฤตยูจาก เซร่า ลีโอน Predators (2010)
Sergio Leone. Italian.เซอจิโอ ลีโอเน่ คนอิตาเลี่ยน The American (2010)
Served six tours in Desert Storm, four in Bosnia... three each in Angola, Somalia, Mozambique, Nicaragua and Sierra Leone.เข้าประจำการ 6 ครั้งในสงครามพายุทะเลทราย และ 4 ในบอสเนีย 3ใน แอนโกล่า,โซมาเลีย,โมซัมบิ,นิการากัวและประเทศเซียร์ราลีโอน MacGruber (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEONE    L IY0 OW1 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leone
      n 1: the basic unit of money in Sierra Leone; equal to 100 cents

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  leone
   lion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top