ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-juggler-

JH AH1 G AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juggler, *juggler*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggler(n) ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
He turned you from a juggler into an assassin.เขาเปลี่ยนนายจากคนโยนของ มาเป็นนักฆ่า Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Which one of them knows which juggler to slice on a five-headed Hydra?-หัวกลางละมั้ง Clash of the Titans (2010)
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย The Wicked Day (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUGGLER JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLER JH AH1 G L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggler (n) ʤˈʌglər (jh uh1 g l @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggler \Jug"gler\, n. [OE. jogelour, juglur, OF. jogleor,
   jugleor, jongleor, F. jongleur, fr. L. joculator a jester,
   joker, fr. joculus a little jest or joke, dim. of jocus jest,
   joke. See {Joke}, and cf. {Jongleur}, {Joculator}.]
   [1913 Webster]
   1. One who juggles; one who practices or exhibits tricks by
    sleight of hand; one skilled in legerdemain; a conjurer.
    [Archaic]
 
   Note: This sense is now expressed by {magician} or
      {conjurer}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         As nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Jugglers and impostors do daily delude them.
                          --Sir T.
                          Browne.
      [1913 Webster]
 
   2. A deceiver; a cheat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who juggles objects, i. e. who maintains several
    objects in the air by passing them in turn from one hand
    to another.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggler
   n 1: a performer who juggles objects and performs tricks of
      manual dexterity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top