ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i appreciate [...] ling agency,-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i appreciate [...] lling agency,, *i appreciate [...] lling agency,*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-i ( AY1) appreciate ( AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T) your ( Y AO1 R) passion ( P AE1 SH AH0 N), randa ( R AA1 N D AH0), but ( B AH1 T) as ( AE1 Z) field ( F IY1 L D) supervisor ( S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) controlling ( K AH0 N T R OW1 L IH0 NG) agency ( EY1 JH AH0 N S IY0),-

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
appreciate
 • (ราคา) ขึ้น[Lex2]
 • ขึ้นราคา[Lex2]
 • ยกย่อง: ชื่นชม [Lex2]
 • สำนึกบุญคุณ: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า [Lex2]
 • (อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv. ###S. recognize,acknowledge [Hope]
 • (vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง [Nontri]
 • /AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'əpr'iːʃɪɛɪt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
passion
 • ความหลงใหล: ความชอบ [Lex2]
 • ความโกรธ: ความไม่พอใจ, ความโมโห [Lex2]
 • กิเลส: ตัณหา, ราคะ [Lex2]
 • (แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ ###SW. passional adj. [Hope]
 • (n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ [Nontri]
 • /P AE1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'æʃən/ [OALD]
randa
 • /R AA1 N D AH0/ [CMU]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
field
 • ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต [Lex2]
 • วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
 • รับลูกบอล: เก็บลูก, รับลูก [Lex2]
 • (ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต) ###S. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record) [Hope]
 • (n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก [Nontri]
 • /F IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /f'iːld/ [OALD]
supervisor
 • ผู้ควบคุมดูแล: หัวหน้างาน, ผู้บริหาร [Lex2]
 • หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา [Lex2]
 • (ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา. ###SW. supervisorship n. ###S. manager,chief [Hope]
 • (n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา [Nontri]
 • /S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːpəvaɪzər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
controlling
 • ที่ควบคุม[Lex2]
 • /K AH0 N T R OW1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒulɪŋ/ [OALD]
  [control]
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒul/ [OALD]
agency
 • บริษัทตัวแทน[Lex2]
 • สำนักงานตัวแทน: หน่วยงานบริการ [Lex2]
 • หน่วยงานราชการ[Lex2]
 • หน้าที่: การปฏิบัติงาน [Lex2]
 • (เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง ###S. organization, office, means) [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ [Nontri]
 • /EY1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪʤənsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top