ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hardiness-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hardiness, *hardiness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardiness[N] ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardiness    (n) hˈaːdɪnəs (h aa1 d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardiness \Har"di*ness\ (-d[i^]*n[e^]s), n.
   1. Capability of endurance.
    [1913 Webster]
 
   2. Hardihood; boldness; firmness; assurance. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Plenty and peace breeds cowards; Hardness ever
       Of hardiness is mother.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They who were not yet grown to the hardiness of
       avowing the contempt of the king.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Hardship; fatigue. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardiness
   n 1: the property of being strong and healthy in constitution
      [syn: {robustness}, {hardiness}, {lustiness}, {validity}]
   2: the trait of being willing to undertake things that involve
     risk or danger; "the proposal required great boldness"; "the
     plan required great hardiness of heart" [syn: {boldness},
     {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant: {timidity},
     {timorousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top