ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-flaring-

F L EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flaring, *flaring*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Flaringการขยายโตออก [การแพทย์]
Flaring of Alaenasiหอบจนจมูกบาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
North Korea blaming us is just a ploy to control the internal uprisings from flaring up.เป็นแผนของเกาหลีเหนือที่กล่าวหาเรา เพื่อไม่ให้เรื่องภายในรุนแรงขึ้นมาอีก Iris (2009)
Your flaring nostrils indicate otherwise.การที่จมูกเธอบานออกมันบ่งบอกตรงกันข้าม The Toast Derivation (2011)
Damn hemorrhoids is flaring up. Shit.ริดสีดวงทวารประณาม เป็นวูบวาบขึ้น อึ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Yussef Khalid, the Palestinian American who fled the U.S. after the alleged murder of an antiques dealer in Chicago, is now believed to have entered Israel, just as a new wave of unrest is flaring in Jerusalem over the current peace talks.หลบหนีออกจากสหรัฐฯ หลังถูกกล่าวหาฆาตกรรม ผู้ค้าโบราณวัตถุในชิคาโก ตอนนี้เชื่อว่าหนีเข้าอิสราเอล Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLARING F L EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaring (v) flˈɛəʳrɪŋ (f l e@1 r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\ (fl[^a]r), v. i. [imp. & p. p. {Flared}
   (fl[^a]rd); p. pr. & vb. n. {Flaring}.] [Cf. Norw. flara to
   blaze, flame, adorn with tinsel, dial. Sw. flasa upp, and E.
   flash, or flacker.]
   1. To burn with an unsteady or waving flame; as, the candle
    flares.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine out with a sudden and unsteady light; to emit a
    dazzling or painfully bright light.
    [1913 Webster]
 
   3. To shine out with gaudy colors; to flaunt; to be
    offensively bright or showy.
    [1913 Webster]
 
       With ribbons pendant, flaring about her head.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be exposed to too much light. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Flaring in sunshine all the day.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To open or spread outwards; to project beyond the
    perpendicular; as, the sides of a bowl flare; the bows of
    a ship flare.
    [1913 Webster]
 
   {To flare up}, to become suddenly heated or excited; to burst
    into a passion. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaring \Flar"ing\, a.
   1. That flares; flaming or blazing unsteadily; shining out
    with a dazzling light.
    [1913 Webster]
 
       His [the sun's] flaring beams.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Opening or speading outwards.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flaring
   adj 1: streaming or flapping or spreading wide as if in a
       current of air; "ran quickly, her flaring coat behind
       her"; "flags aflare in the breeze" [syn: {aflare},
       {flaring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top