ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ferociously-

F ER0 OW1 SH IH0 S L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ferociously, *ferociously*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferociously[ADV] อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง, Syn. brutally, fiercely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I did admire how you ferociously defended an unwinnable position by comparing your relationship to theTitanic.แต่ฉันชอบที่นายปกป้องตัวเอง จากการเป็นมวยรอง ด้วยการเปรียบความสัมพันธ์ของพวกนาย\ กับเรือไททานิคนะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
she's ferociously stubborn.เธอดื้อรั้นมาก Cinderella's Sister (2010)
But there was a young man there... he was underprivileged, ferociously ambitious.แค่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เขาด้อยโอกาส แต่ทะเยอทะยานมากๆ Fire and Brimstone (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้

CMU English Pronouncing Dictionary
FEROCIOUSLY F ER0 OW1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferociously (a) fˈərˈouʃəsliː (f @1 r ou1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferocious \Fe*ro"cious\, a. [L. ferox, -ocis, fierce: cf. F.
   f['e]roce. See {Ferocity}.]
   Fierce; savage; wild; indicating cruelty; ravenous;
   rapacious; as, ferocious look or features; a ferocious lion.
   [1913 Webster]
 
      The humbled power of a ferocious enemy. --Lowth.
 
   Syn: {Ferocious}, {Fierce}, {Savage}, {Barbarous}.
 
   Usage: When these words are applied to human feelings or
      conduct, ferocious describes the disposition; fierce,
      the haste and violence of an act; barbarous, the
      coarseness and brutality by which it was marked;
      savage, the cruel and unfeeling spirit which it
      showed. A man is ferocious in his temper, fierce in
      his actions, barbarous in the manner of carrying out
      his purposes, savage in the spirit and feelings
      expressed in his words or deeds. -- {Fe*ro"cious*ly},
      adv. -- {Fe*ro"cious*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferociously
   adv 1: in a physically fierce manner; "silence broken by dogs
       barking ferociously"; "they fought fiercely" [syn:
       {ferociously}, {fiercely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top