ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exhumed-

EH0 K S HH Y UW1 M D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exhumed, *exhumed*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I removed it from the exhumed body.นี่เป็นวัตถุที่ Billy Miles กล่าวถึง ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสาร Deep Throat (1993)
We're looking at a virtual image scan of Molly Paulson's exhumed body.เรากำลังดูภาพเสมือนที่สแกนมากจากศพมอลลี่ พอลสันที่ขุดขึ้นมา Page Turner (2008)
Hell, I even had--had your grave exhumed two months ago because I was convinced that you were--you were alive.นรกเลย ที่พ่อรู้สึกอาลัยถึงลูก และยิ่งพุ่งขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน เพราะว่าบังเอิญเชื่อว่าลูก-- ยังมีชีวิตอยู่ Playing Cards with Coyote (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhume \Ex*hume"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhumed}p. pr. & vb. n..
   {Exhuming}.] [LL. exhumare; L. ex out + humus ground, soil:
   cf. F. exhumer. See {Humble}.]
   To dig out of the ground; to take out of a place of burial;
   to disinter. --Mantell.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top