ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-essential-

EH0 S EH1 N SH AH0 L   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: essential, *essential*
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essential[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda

English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
"Secrecy essential to success."ความจำเป็นในการเก็บความลับ เพื่อความสำเร็จ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
You'll have to leave the line now, then you'll get a blue card, a Blauschein, to say that you are an essential worker.แล้วจะได้บัตรน้ำเงิน แสดงว่าเป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
Not essential ?ไม่มีมูลค่า... Schindler's List (1993)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
They would have killed me, but I am essential to the war effort, thanks to you.ผมอาจถูกฆ่า... ถ้าไม่ได้เป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
I am an essential worker.ฉันเป็นแรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentialA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essentialAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essentialC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essentialClay is the essential ingredient in making pottery.
essentialConformity is an essential element of our homogeneous community.
essentialConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essentialDiamond is essentially hard.
essentialDiligence is essential to success in life.
essentialEffort is essential to studying.
essentialEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentialFood is essential to life.
essentialGathering information is one of the essentials of travel.

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSENTIAL EH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL IY0 S EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essential (n) ˈɪsˈɛnʃl (i1 s e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential, #7,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
wesentlich; notwendig; ausschlaggebend; unerlässlich {adj} | wesentlicher | am wesentlichstenessential | more essential | most essential [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), a. [Cf. F.
   essentiel. See {Essence}.]
   1. Belonging to the essence, or that which makes an object,
    or class of objects, what it is.
    [1913 Webster]
 
       Majestic as the voice sometimes became, there was
       forever in it an essential character of
       plaintiveness.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, really existing; existent.
    [1913 Webster]
 
       Is it true, that thou art but a name,
       And no essential thing?        --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]
 
   3. Important in the highest degree; indispensable to the
    attainment of an object; indispensably necessary.
    [1913 Webster]
 
       Judgment's more essential to a general
       Than courage.             --Denham.
    [1913 Webster]
 
       How to live? -- that is the essential question for
       us.                  --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   4. Containing the essence or characteristic portion of a
    substance, as of a plant; highly rectified; pure; hence,
    unmixed; as, an essential oil. "Mine own essential
    horror." --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Necessary; indispensable; -- said of those tones
    which constitute a chord, in distinction from ornamental
    or passing tones.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) Idiopathic; independent of other diseases.
    [1913 Webster]
 
   {Essential character} (Biol.), the prominent characteristics
    which serve to distinguish one genus, species, etc., from
    another.
 
   {Essential disease}, {Essential fever} (Med.), one that is
    not dependent on another.
 
   {Essential oils} (Chem.), a class of volatile oils, extracted
    from plants, fruits, or flowers, having each its
    characteristic odor, and hot burning taste. They are used
    in essences, perfumery, etc., and include many varieties
    of compounds; as {lemon oil} is a terpene, {oil of bitter
    almonds} an aldehyde, {oil of wintergreen} an ethereal
    salt, etc.; -- called also {volatile oils} in distinction
    from the fixed or nonvolatile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), n.
   1. Existence; being. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is essential; first or constituent principle;
    as, the essentials of religion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essential
   adj 1: absolutely necessary; vitally necessary; "essential tools
       and materials"; "funds essential to the completion of the
       project"; "an indispensable worker" [syn: {essential},
       {indispensable}]
   2: basic and fundamental; "the essential feature" [ant:
     {inessential}, {unessential}]
   3: of the greatest importance; "the all-important subject of
     disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves
     are of the essence" [syn: {all-important(a)}, {all
     important(p)}, {crucial}, {essential}, {of the essence(p)}]
   4: being or relating to or containing the essence of a plant
     etc; "essential oil"
   5: defining rights and duties as opposed to giving the rules by
     which rights and duties are established; "substantive law"
     [syn: {substantive}, {essential}] [ant: {adjective},
     {procedural}]
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top