ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-epic-

EH1 P IH0 K   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: epic, *epic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epic[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[ADJ] ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
epic[N] มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[N] วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
epic(n) มหากาพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epicมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For this is a story- an epic story.เพราะเรื่อง ๆ นี้ เป็นเรื่องของวีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Can't you see what a beautiful, epic movie that would make?มันสามารถเป็น หนังมหากาพย์ ที่แสนงดงามได้เลย ว่ามั้ย The Dreamers (2003)
So in this big, epic movie... everybody...ดังนั้น ในหนังมหากาพย์ ร้อยล้านเรื่องนี้... ทุกคนในเรื่อง... คือตัวประกอบ The Dreamers (2003)
But the fact of the matter is, this could shape up as an epic day.แต่ข้อเท็จจริงคือ นี่อาจเป็นวันอันยิ่งใหญ่ The Longest Yard (2005)
And I'll play you some great music, because Dad's got an epic collection.ผมจะได้เปิดเพลงให้คุณฟัง คุณพ่อท่านสะสมเพลงเก่าๆไว้เยอะ Match Point (2005)
He'd pitch an epic fit.เขาชอบใช้ความรุนแรง Chapter Two 'Lizards' (2007)
Corporate monsters or not, Epic Mart's a lot cheaper.เข้าร่วมความโหดร้ายหรือก็ไม่ ที่เอปิคมาร์ทของถูกกว่าอีก Halloween (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
This is the epic of Dunkirk.นี่คือตำนานของดันเคิร์ค Atonement (2007)
See Epic Movie... or drunk Mel Gibson will hurt me.ชมภาพยนต์ เอพิค หรือ เมลกิปสันเมา มาทำร้านฉัน Epic Movie (2007)
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And by the time the violence reached epic proportion,และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epicAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
epicI like lyric better than epic.
epicJealousy embellishes a page of the epic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหากาพย์[N] epic, Example: ชาวทมิฬดื่มด่ำกับมหากาพย์ภารตยุทธ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงวีรกรรมของมหาวีรบุรุษ

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIC EH1 P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epic (n) ˈɛpɪk (e1 p i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史诗性[shǐ shī xìng, ㄕˇ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, / ] epic, #117,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epos {n}epic (poem); epos; epopee [Add to Longdo]
Heldengedicht {n} | Heldengedichte {pl}epic poem | epic poems [Add to Longdo]
Epicondylitis {f} [med.]epicondylitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, a. [L. epicus, Gr. ?, from ? a word, speech, tale,
   song; akin to L. vox voice: cf. F. ['e]pique. See {Voice}.]
   Narrated in a grand style; pertaining to or designating a
   kind of narrative poem, usually called an heroic poem, in
   which real or fictitious events, usually the achievements of
   some hero, are narrated in an elevated style.
   [1913 Webster]
 
      The epic poem treats of one great, complex action, in a
      grand style and with fullness of detail. --T. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, n.
   An epic or heroic poem. See {Epic}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epic
   adj 1: very imposing or impressive; surpassing the ordinary
       (especially in size or scale); "an epic voyage"; "of
       heroic proportions"; "heroic sculpture" [syn: {epic},
       {heroic}, {larger-than-life}]
   2: constituting or having to do with or suggestive of a literary
     epic; "epic tradition" [syn: {epic}, {epical}]
   n 1: a long narrative poem telling of a hero's deeds [syn: {epic
      poem}, {heroic poem}, {epic}, {epos}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Eclipse PERL Integration Project (Eclipse, PERL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Electronic Privacy Information Center (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Embedded Platform for Industrial Computing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     European Public sector Information systems Conference
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Explicit Parallelism Instruction Computing (Intel, CPU, VLIW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top