Search result for

-district-

(40 entries)
(0.3003 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: district,-district-, *district*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
district    [VT] กำหนดอาณาเขต, See also: แบ่งอาณาเขต, แบ่งเขตแดน
district    [N] เขต, See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล, Syn. locality, territory neighborhood

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
districtเขต, เขตการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
district๑. อำเภอ, เขต (ไทย)๒. เขตการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
districtSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
districtResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.
districtIndians inhabited this district.
districtThis district attracts well-off people.
districtThis district is free from environmental pollution.
districtThis district is notorious for air pollution.
districtThe young women of this district are well know for their beauty.
districtThis district is known for its beautiful scenery.
districtThis district forms a basin.
districtA cold wave hit this district.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region

English-Thai: Nontri Dictionary
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต.    [N] district, See also: dist., Syn. ตำบล
อ. [N] district, See also: dist., Syn. อำเภอ
อำเภอ    [N] district, See also: amphur, Example: ผมและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงบางคนต้องเดินทางไปถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบลที่มีโครงการกสช., Count unit: อำเภอ, Thai definition: ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด
แขวง [N] district, Syn. ตำบล, เขต, แดน, ส่วน, ฝ่าย, Example: เขามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกำจัดขยะของแขวงนี้ทั้งหมด, Count unit: แขวง, Thai definition: อาณาบริเวณที่กำหนดไว้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำบล    [N] district, See also: locality, region, division, Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ, Example: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล, Count unit: ตำบล, Thai definition: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง, Notes: (กฎหมาย)
ท้องถิ่น    [ADJ] local, See also: district, Syn. ภูมิภาค, พื้นบ้าน, พื้นเมือง, เฉพาะถิ่น, Example: ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค, Thai definition: ที่เกี่ยวกับท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ
ท้องที่    [N] district, See also: local, Example: กำนันถูกยิงขณะออกตรวจท้องที่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่ภายในเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน, Notes: (กฎหมาย)
ประจำตำบล    [ADJ] district, Example: มะขามหวานอบแห้งเป็นของดีประจำตำบลที่นี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRICT    D IH1 S T R IH2 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
district    (n) (d i1 s t r i k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernheizung {f}district heating [Add to Longdo]
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.] [Add to Longdo]
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply [Add to Longdo]
Landgericht {n}; Amtsgericht {n}district court [Am.] [Add to Longdo]
Bezirksleiter {m}; Bezirksleiterin {f}district manager [Add to Longdo]
Gebiet {n}; Gegend {f} | Gebiete {pl}; Gegenden {pl}district | districts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 District \Dis"trict\, a. [L. districtus, p. p.]
   Rigorous; stringent; harsh. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Punishing with the rod of district severity. --Foxe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 District \Dis"trict\, n. [LL. districtus district, fr. L.
   districtus, p. p. of distringere: cf. F. district. See
   {Distrain}.]
   1. (Feudal Law) The territory within which the lord has the
    power of coercing and punishing.
    [1913 Webster]
 
   2. A division of territory; a defined portion of a state,
    town, or city, etc., made for administrative, electoral,
    or other purposes; as, a congressional district, judicial
    district, land district, school district, etc.
    [1913 Webster]
 
       To exercise exclusive legislation . . . over such
       district not exceeding ten miles square. --The
                          Constitution
                          of the United
                          States.
    [1913 Webster]
 
   3. Any portion of territory of undefined extent; a region; a
    country; a tract.
    [1913 Webster]
 
       These districts which between the tropics lie.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Congressional district}. See under {Congressional}.
 
   {District attorney}, the prosecuting officer of a district or
    district court.
 
   {District court}, a subordinate municipal, state, or United
    States tribunal, having jurisdiction in certain cases
    within a judicial district.
 
   {District judge}, one who presides over a district court.
 
   {District school}, a public school for the children within a
    school district. [U.S.]
 
   Syn: Division; circuit; quarter; province; tract; region;
     country.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 District \Dis"trict\, v. t. [imp. & p. p. {Districted}; p. pr. &
   vb. n. {Districting}.]
   To divide into districts or limited portions of territory;
   as, legislatures district States for the choice of
   representatives.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 district
   n 1: a region marked off for administrative or other purposes
      [syn: {district}, {territory}, {territorial dominion},
      {dominion}]
   v 1: regulate housing in; of certain areas of towns [syn:
      {zone}, {district}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 district [distrikt]
   district
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dissymmetry
 
 1. simetrik olmayış, bakışımsızlık
 2. (mat.) simetrisizlik. dist (kıs.) distance, distinguish, district.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top