ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-discourteous-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discourteous, *discourteous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil

English-Thai: Nontri Dictionary
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was very discourteous to Mrs. Shim.I was very discourteous to Mrs. Shim. Unstoppable Marriage (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourteous    (j) dˈɪskˈɜːʳtɪəʳs (d i1 s k @@1 t i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourteous \Dis*cour"te*ous\ (?; see {Courteous}, 277), a.
   [Pref. dis- + courteous: cf. OF. discortois.]
   Uncivil; rude; wanting in courtesy or good manners;
   uncourteous. -- {Dis*cour"te*ous*ly}, adv. --
   {Dis*cour"te*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discourteous
   adj 1: showing no courtesy; rude; "a distant and at times
       discourteous young" [ant: {courteous}]
   2: lacking social graces [syn: {discourteous}, {ungracious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top