ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-deliberation-

D IH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deliberation, *deliberation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberation[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps you'll find this information irrelevant in your deliberation of my refund, but I think you deserve the whole story.คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่ผมบอก มันไม่เกี่ยว กับสิ่งที่ผมร้องเรียน แต่ผมคิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้ Demolition (2015)
After meticulous deliberation and an online poll, the new Rachel is...หลังจากได้มีการปรึกษาและทำโพลออนไลน์ เรเชลคนไหม่คือ... The New Rachel (2012)
They started deliberations this afternoon.พวกเขาเริ่มไตร่ตรอง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ Ka Ho' Oponopono (2012)
And I think with a little deliberation we can figure out what links these deaths.ฉันมาคิดดูดีๆแล้ว เราสามารถเชื่อมโยงการตายทั้งหมดได้ Hot Fuzz (2007)
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberationFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
deliberationHe performed his duty with deliberation.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATION    D IH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberation    (n) dˈɪlˌɪbərˈɛɪʃən (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, ] deliberation, #215,395 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratung {f} | Beratungen {pl}deliberation | deliberations [Add to Longdo]
Überlegung {f} | Überlegungen {pl} | nach reiflicher Überlegungdeliberation | deliberations | after due deliberation; after mature deliberation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberation \De*lib`er*a"tion\, n. [L. deliberatio: cf. F.
   d['e]lib['e]ration.]
   1. The act of deliberating, or of weighing and examining the
    reasons for and against a choice or measure; careful
    consideration; mature reflection.
    [1913 Webster]
 
       Choosing the fairest way with a calm deliberation.
                          --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful discussion and examination of the reasons for and
    against a measure; as, the deliberations of a legislative
    body or council.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberation
   n 1: (usually plural) discussion of all sides of a question;
      "the deliberations of the jury"
   2: careful consideration; "a little deliberation would have
     deterred them" [syn: {deliberation}, {weighing},
     {advisement}]
   3: planning something carefully and intentionally; "it was the
     deliberation of his act that was insulting" [syn:
     {calculation}, {deliberation}]
   4: a rate demonstrating an absence of haste or hurry [syn:
     {slowness}, {deliberation}, {deliberateness},
     {unhurriedness}]
   5: the trait of thoughtfulness in action or decision; "he was a
     man of judicial deliberation" [syn: {deliberation},
     {deliberateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top