ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-contraction-

K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contraction, *contraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraction[N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contraction[N] คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Your wife just texted you, possibly her contractions have started.ภรรยาคุณเพิ่งส่งข้อความมา บางทีเธออาจใกล้คลอดแล้ว The Empty Hearse (2014)
Your contractions are 90 seconds apart.การหดตัวของคุณคือ 90 วินาทีเท่านั้น Out of the Frying Pan (2013)
I've never seen such an accelerated gestation period... Contractions are 2 minutes apart, Doc!ฉันไม่เคยเห็นใครท้องเร็วแบบนี้เลย การบีบห่างกันสองนาที หมอ Caged Fae (2013)
- Julie! - Mom, my contractions just started.จูลี่ \ แม่ มดลูกหนูเพิ่งหดตัว Give Me the Blame (2012)
"As another contraction builds,เมื่อเริ่มเจ็บท้องอีก Pu'olo (2012)
"Your contractions are like ocean waves,อาการเจ็บท้องก็เหมือนคลื่นซัด Pu'olo (2012)
Good, good. Now when the contraction comes again, push where you feel my fingers, okay?ดีแล้ว พอช่องคลอดหดตัวอีกครั้ง The Tall Man (2012)
I think her contractions have started. Yes, we're on our way.ฉันคิดว่าการหดตัวของเธอเริ่มขึ้นแล้ว ใช่ พวกเรากำลังอยู่ระหว่างทาง I Need Romance (2011)
If you think getting rid of contractions in all your sentences makes your argument any more legitimate, you are wrong.ถ้าพ่อคิดว่าการใช้คำพูดถูกไวยากรณ์ โดยพ่อให้คำให้การถูกต้องตามกฏหมายมากกว่านี้ล่ะก็ พ่อคิดผิดแล้วล่ะ The Tell (2011)
Her contractions are still six minutes apart.ระยะบีบตัวของหล่อนยังห่างกัน 6 นาทีอยู่ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
The contractions are coming too close.อาการบีดรัดเริ่มถี่ขึ้น Ball and Chain (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractionMy contractions last about forty-five seconds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTION    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraction    (n) kˈəntrˈækʃən (k @1 n t r a1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraction \Con*trac"tion\, n. [L. contractio: cf. F.
   contraction.]
   1. The act or process of contracting, shortening, or
    shrinking; the state of being contracted; as, contraction
    of the heart, of the pupil of the eye, or of a tendon; the
    contraction produced by cold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The process of shortening an operation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of incurring or becoming subject to, as
    liabilities, obligation, debts, etc.; the process of
    becoming subject to; as, the contraction of a disease.
    [1913 Webster]
 
   4. Something contracted or abbreviated, as a word or phrase;
    -- as, plenipo for plenipotentiary; crim. con. for
    criminal conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) The shortening of a word, or of two words, by the
    omission of a letter or letters, or by reducing two or
    more vowels or syllables to one; as, ne'er for never;
    can't for can not; don't for do not; it's for it is.
    [1913 Webster]
 
   6. A marriage contract. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraction
   n 1: (physiology) a shortening or tensing of a part or organ
      (especially of a muscle or muscle fiber) [syn:
      {contraction}, {muscular contraction}, {muscle
      contraction}]
   2: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   3: a word formed from two or more words by omitting or combining
     some sounds; "`won't' is a contraction of `will not'";
     "`o'clock' is a contraction of `of the clock'"
   4: the act of decreasing (something) in size or volume or
     quantity or scope [ant: {enlargement}, {expansion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top