ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-civilly-

S IH1 V IH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: civilly, *civilly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIVILLY S IH1 V IH0 L IY0
CIVIL S IH1 V AH0 L
UNCIVIL AH0 N S IH1 V AH0 L
CIVILIAN S AH0 V IH1 L Y AH0 N
CIVILITY S AH0 V IH1 L AH0 T IY0
CIVILIZE S IH1 V AH0 L AY2 Z
CIVILIANS S AH0 V IH1 L Y AH0 N Z
CIVILETTI S IY2 V IH0 L EH1 T IY0
CIVILIZED S IH1 V AH0 L AY2 Z D
INCIVILITY IH2 N S IH0 V IH1 L IH0 T IY0
UNCIVILIZED AH0 N S IH1 V AH0 L AY0 Z D
CIVILIZATION S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
CIVILIZATIONS S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilly (a) sˈɪvəliː (s i1 v @ l ii)
civil (j) sˈɪvəl (s i1 v @ l)
uncivil (j) ˌʌnsˈɪvəl (uh2 n s i1 v @ l)
civilian (n) sˈɪvˈɪlɪəʳn (s i1 v i1 l i@ n)
civility (n) sˈɪvˈɪlɪtiː (s i1 v i1 l i t ii)
civilize (v) sˈɪvɪlaɪz (s i1 v i l ai z)
civilians (n) sˈɪvˈɪlɪəʳnz (s i1 v i1 l i@ n z)
civilized (v) sˈɪvɪlaɪzd (s i1 v i l ai z d)
civilizes (v) sˈɪvɪlaɪzɪz (s i1 v i l ai z i z)
civilities (n) sˈɪvˈɪlɪtɪz (s i1 v i1 l i t i z)
civilizing (v) sˈɪvɪlaɪzɪŋ (s i1 v i l ai z i ng)
incivility (n) ˌɪnsɪvˈɪlɪtiː (i2 n s i v i1 l i t ii)
uncivilized (j) ˈʌnsˈɪvɪlaɪzd (uh1 n s i1 v i l ai z d)
civilization (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃən (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n)
incivilities (n) ˌɪnsɪvˈɪlɪtɪz (i2 n s i v i1 l i t i z)
civilizations (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃənz (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civil(adj) ที่เกี่ยวกับพลเมือง
civil(adj) ที่มีวัฒนธรรม, Syn. cultured, civilized
uncivil(adj) ซึ่งหยาบคาย, See also: ซึ่งไม่สุภาพ, Syn. disrespectful, uncouth, boorish, impolite, Ant. civil, polite
civilise(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilize, cultivate
civility(n) ความสุภาพ, Syn. polieness
civilize(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilise, cultivate
civil war(n) สงครามกลางเมือง
incivility(n) พฤติกรรมหยาบคาย, See also: ภาษาไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่สุภาพ, Syn. impoliteness, rudeness, Ant. civility, politeness
uncivilized(adj) ซึ่งไร้อารยธรรม, See also: ซึ่งป่าเถื่อน, Syn. barbarous, Ant. civilized
civilisation(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilization
civilization(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilisation
uncivilizedly(adv) อย่างไร้อารยธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list, civil๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, civilเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, civilกฎหมายแพ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights, civilสิทธิของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status, civil serviceสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
servant, civilข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, civilราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer, civilข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office, civilตำแหน่งฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation, civilการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actions, civil and penalคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus civile (L.)๑. กฎหมายเอกชน๒. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ ดู private international law ]๓. กฎหมายที่ใช้บังคับพลเมืองชาวโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail, civilการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil๑. แพ่ง (ก. แพ่ง)๒. พลเรือน, เกี่ยวกับพลเมือง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil actionการฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Civil and Commercial Codeประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil and penal actionsคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ ดู penal actions ความหมายที่ ๑ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil authority clauseข้อกำหนดประกันความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil serviceราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil serviceราชการพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Civil Service Commission; Commission, Civil Serviceคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Civil Service Commissionคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil service statusสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil sideส่วนแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil societyประชาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil statusสถานภาพพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil statusสถานภาพพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil suitคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil process; civil proceedingsการดำเนินคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil registrationการทะเบียนราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil registration systemระบบการทะเบียนราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil remedyการแก้ไขทดแทน (ความเสียหาย) ทางแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil responsibilityความรับผิดชอบทางแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil servant; civil officerข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil servantข้าราชการพลเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
civil servantข้าราชการพลเรือน [ ดู civil officer ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil aviationการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil aviationการบินพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil bailการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Civil Codeประมวลกฎหมายแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil commitment๑. การสั่งขังในคดีแพ่ง๒. การกักตัวคนวิกลจริตหรือเมาสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil commotion; commotion, civilความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil conspiracyการคบคิดกันใช้วิธีการทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil contemptการขัดคำสั่งศาล [ ดู contempt of court ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil contingencies fundงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]
Women in the civil serviceสตรีในราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Citizen suits (Civil procedure)การฟ้องคดีแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil defenseการป้องกันพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil engineeringวิศวกรรมโยธา [TU Subject Heading]
Civil engineersวิศวกรโยธา [TU Subject Heading]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil law systemsซีวิลลอร์ [TU Subject Heading]
Civil procedureวิธีพิจารณาความแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil rightsสิทธิพลเมือง [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Civil serviceราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil service ethicsจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil service positionsตำแหน่งข้าราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil service reformการปฏิรูประบบราชการ [TU Subject Heading]
Civil societyประชาสังคม [TU Subject Heading]
Civil-military relationsความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร [TU Subject Heading]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Civilian useการใช้ประโยชน์ทางพลเรือน [TU Subject Heading]
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Ancientอารยธรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Civilization, Hinduอารยธรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Civilization, Islamicอารยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Civilization, Medievalอารยธรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Civilization, Modernอารยธรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Westernอารยธรรมตะวันตก [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Class actions (Civil procedure)การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Climate and civilizationภูมิอากาศกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Comparative civilizationอารยธรรมเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Computers and civilizationคอมพิวเตอร์กับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Convention on International Civil Aviation (1944)อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1944) [TU Subject Heading]
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]
International Covenant on Civil and Political Rights (1966)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966) [TU Subject Heading]
Piling (Civil engineering)เสาเข็ม [TU Subject Heading]
Protection of civiliansการพิทักษ์สิทธิพลเรือน [TU Subject Heading]
Science and civilizationวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Softdesk Civilซอฟต์เดสก์ ซิวิล [TU Subject Heading]
Technology and civilizationเทคโนโลยีกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
Water and civilizationน้ำกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civil Registrationทะเบียนราษฎร์, Example: เป็นการบันทึกเหตุการณ์ชีพในรูปของทะเบียนชีพ เหตุการณ์ชีพต่างๆ ได้แก่ การเกิด การตาย การแต่งงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในแง่กฏหมาย [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Conference on Civil Service Mattersการประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน [การทูต]
civil societyประชาสังคม หมายถึง สังคมที่ประชาชนในระดับต่าง ๆ มีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินทางเลือกสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม [การทูต]
Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programmeโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ [การทูต]
International Civil Aviation Organizationองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ " เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2490 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศสมาชิก ในการออกกฎ ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบินพลเรือน ปัจจุบันมีสมาชิก 185 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
american civil liberties union(n) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
Civil Aviation Training Center(name, org) สถาบันการบินพลเรือน, See also: CATC
International Civil Aviation Organization(name, org) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, Syn. ICAO
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)(n, jargon, abbrev, uniq) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน How I Won the War (1967)
I think you are a civilian.ฉันคิดว่าคุณเป็นพลเรือน How I Won the War (1967)
- Hey, Franz, you are a civilian. - A civilian?เฮย ฟรานซ์, คุณเป็นพลเรือน พลเรือน? How I Won the War (1967)
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน How I Won the War (1967)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
He'll be all right. Sollozzo knows he's a civilian.เขาจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด Sollozzo รู้ว่าเขาเป็นพลเรือน The Godfather (1972)
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ Blazing Saddles (1974)
A thousand miles from civilization and death at my heels, ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม The Little Prince (1974)
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
We can at least behave like civilised people.อย่างน้อยเราควรจะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่เจริญแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม First Blood (1982)
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร First Blood (1982)
- There are no friendly civilians. - I'm your friend, Johnny.ไม่มีพลเรือนที่เป็นมิตร ผมคือเพื่อนของคุณ จอห์นนี่ First Blood (1982)
But what the hell, you're a civilian.แต่คุณคือพลเรือน First Blood (1982)
Attention, all civilians!ความสนใจของพลเรือนทั้งหมด First Blood (1982)
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร First Blood (1982)
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ Gandhi (1982)
Just a few words, then we'll get you to civilization.พูดสัก 2-3 คำ แล้วเราจะพาคุณเข้าเมือง Gandhi (1982)
Only civilians will visit. Don't you think so, Your Highness?คงมีแต่ชาวบ้านแวะไป เห็นด้วยมั้ยครับ Gandhi (1982)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
But some English civilians have been killed.แต่มีชาวอังกฤษถูกฆ่าตาย Gandhi (1982)
-lt would have been uncivil of me to let you make such a long trip for nothing.- จะเป็นการหยาบคาย ถ้าให้คุณ เดินทางไกลขนาดนี้ แล้วไม่ได้อะไรเลย Gandhi (1982)
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ Gandhi (1982)
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ Gandhi (1982)
That is the strength of civil resistance.นี่คือพลังของการต่อสู้ของมวลชน Gandhi (1982)
Do you want an independent India and an independent Pakistan or do you want civil war?อยากจะให้มีอินเดียและ ปากีสถานที่มีเอกราช หรืออยากให้มีสงครามกลางเมือง Gandhi (1982)
In Calcutta, it's like civil war.ที่กัลกัตตาเหมือนเกิดสงครามกลางเมือง Gandhi (1982)
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ Day of the Dead (1985)
Welcome to civilization, Sarah.ขอต้อนรับสู่วิมาน ซาร่า Day of the Dead (1985)
Of civilized behavior.พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว Day of the Dead (1985)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
Civility must be rewarded, Captain.ความสุภาพ ต้องมีรางวัลให้ Day of the Dead (1985)
- Bastard. Be civilized! Be civil.'บัดซบ มีมารยาทหน่อยสิ' Day of the Dead (1985)
you just watch your mouth, mister. this department's laying off civilians left and right.ระวังปากหน่อย นายเป็นลูกน้องฉันนะ Spies Like Us (1985)
I figure we have 42 minutes until the end of civilization as we know it.เรามีเวลาอีก 42 นาที ก่อนที่อารยธรรมมนุษย์จะล่มสลาย Spies Like Us (1985)
You mean, you'll put down your rock and I'll put down my sword, and we'll try and kill each other like civilized people?เจ้าวางหินของเจ้าลง ส่วนข้าก็จะวางดาบของข้าลง พวกเราจะดวลกันอย่างคนที่เจริญแล้ว The Princess Bride (1987)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
This area's off limits to civilians!พื้นที่นี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้า! Akira (1988)
Cardiological technician? Civil engineer?เอาอีกแล้วสิ Big (1988)
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า Rambo III (1988)
I tried to be civilian.พยายามทำดีกับแกก็แล้ว Rambo III (1988)
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม Field of Dreams (1989)
fit... for a civilized house!เหมาะกับบ้านของอารยชน Wuthering Heights (1992)
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ Hero (1992)
All of a sudden, this civilian he rushed into the plane.หนังสือพิมพ์เหรอ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilOur mode of life has changed since the introduction of European civilization.
civilThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.
civilEuropean civilization had its birth in these lands.
civilHe entered civil service 20 years ago right after college.
civilThey destroyed the native civilization.
civilThe novel is centered on the Civil War.
civilCivilization is now threatened by nuclear war.
civilThe more civilization advances, the more people long for nature.
civilBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilThis book gives a good picture of life in America during the Civil War.
civilAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilHe authored a history of the Civil War.
civilThe country's civilization has advanced.
civilWe live in a civilized society.
civilThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.
civilThe opening of the country had a great influence on Japanese civilization.
civilThe country advanced in civilization.
civilWe discovered relics of an ancient civilization.
civilHe was deprived of his civil rights.
civilThe Romans tried to civilize the ancient Britons.
civilEngland was once torn by civil war.
civilEuropeans tried to civilize the tribe.
civilIt was civil of him to offer his seat to the old man.
civilModern civilization rests on a foundation of science and education.
civilThough the Incas built up a great civilization, they had no system of writing.
civilTo renew and rebuild civilization and save the world from suicide.
civilThe myth offers insights into the ancient civilization.
civilImagination is the root of all civilization.
civilA government suffers from civil affairs.
civilThe civil rights movement leads to a dream.
civilIf it were not for electricity, our civilized life would be impossible.
civilWhile the civil war went on, the country was in a state of anarchy.
civilWrite him a civil answer.
civilTwo great civilizations slowly fell into decay.
civilEuropean civilization.
civilOil has played an important part in the progress of civilization.
civilIn the twilight of our civilization.
civilThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.
civilI wonder when the Civil War started.
civilIf it had not been for civil war, they would be wealthy now.
civilThe progress of civilization is very rapid.
civilThe state Government deprived him of the civil rights.
civilWhy aren't women allowed to enjoy the same civil rights as men?
civilThe Middle East is the cradle of civilization.
civilWe must try to preserve the remains of ancient civilizations.
civilMany American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.
civilYou could try and be a bit more civilized.
civilThose who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.
civilAll civilization is against war.
civilBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ.(n) Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กบข.(n) Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ตม.(n) Civil Servant Provident Fund, Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
น.บ.(n) Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
ศาลแพ่ง(n) The Civil Court Ministry of Justice
ศาลแขวง(n) civil court, Count Unit: ศาล
ศาลชั้นต้น(n) civil court, Count Unit: ศาล
ผู้มีวัฒนธรรม(n) civilized person, Example: ผู้คนในประเทศของเราเป็นผู้มีวัฒนธรรม ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี
พลเรือน(n) civilian, See also: official, Syn. ข้าราชการ, Example: นายกสัญญาว่าจะปรับเงินให้กับข้าราชการ พลเรือน ทุกตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
แพ่ง(adj) civil, Ant. อาญา, Example: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีในคดีแพ่งแล้ว, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน, Notes: (กฎหมาย)
ราชการพลเรือน(n) civil service, Ant. ราชการทหาร, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นในด้านราชการพลเรือน
ว่าราชการ(v) administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
วิศวกรโยธา(n) civil engineer, Ant. คน, Example: พ่ออยากให้ลูกเป็นวิศวกรโยธา ทั้งๆ ที่ลูกยืนยันว่าจะเรียนสถาปัตย์
วัฒนธรรม(n) culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
สงครามกลางเมือง(n) civil war, Example: เมืองอเล็กซานเดรียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามกลางเมือง, Count Unit: ครั้ง, หน, Thai Definition: สงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ(adj) polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai Definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
อารยธรรม(n) civilization, Syn. ความศิวิไลซ์, Example: รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai Definition: ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี
อารยประเทศ(n) civilized country, Syn. อารยชาติ, Example: ผู้นำประเทศรับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai Definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
พลเรือน(n) civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count Unit: คน, Thai Definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร
ขี้จาบ(adj) rude, See also: impolite, uncivil, curt, Syn. หยาบคาย, Example: ยายเกลียดนักเชียวคนขี้จาบ อย่ามาทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะ, Thai Definition: ที่มีกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ, Notes: (ปาก)
ข้าราชการพลเรือน(n) civil servant, See also: government employee, government officer, civil official, Syn. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, Example: พ่อรับราชการเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ไม่ใช่การงานทางทหาร
คดีแพ่ง(n) civil case, Example: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนายเสรีในคดีแพ่งแล้ว, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน
ป่าเถื่อน(adj) barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai Definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
พสก(n) people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พสกนิกร(n) inhabitant, See also: citizen, people, civilian, Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก, Example: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร, Count Unit: คน
ปีปฏิทิน(n) calendar year, See also: civil year, Syn. ปฏิทิน, Example: ในปีปฏิทินหนึ่งๆ อาจมีจันทรุปราคาได้ 3 ครั้ง, Count Unit: ปี
ไปราชการ(v) on duty as a civil servant, Example: พ่อต้องไปราชการต่างประเทศหลายเดือน, Thai Definition: ไปทำกิจที่เป็นการงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ลูกเสือชาวบ้าน(n) civil boy scout, Example: เขามาฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน เพื่อไปทำประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น, Thai Definition: ชาวบ้านที่ฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยแบบลูกเสือ
วิศวกรรมโยธา(n) civil engineering, Example: ปัจจุบันนี้มีคนเลือกเรียนวิศวกรรมโยธาน้อยลง, Thai Definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ศาลแพ่ง(n) Civil Court, Count Unit: ศาล, Thai Definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีล้มละลายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, Notes: (กฎหมาย)
ศิวิไลซ์(v) civilize, Syn. เจริญ, รุ่งเรือง, Example: เขาบอกว่าสังคมทางโลกตะวันตกศิวิไลซ์มาก, Notes: (อังกฤษ)
ศิวิไลซ์(n) civilization, Syn. อารยธรรม, ความเจริญ, Notes: (อังกฤษ)
ศิวิไลซ์(adj) civilized, Syn. เจริญ, Example: แดนศิวิไลซ์แห่งนี้มีอะไรที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)
ศึกกลางเมือง(n) civil war, Syn. สงครามกลางเมือง, Example: สาเหตุที่สเปนไม่เข้าสงครามครั้งที่แล้วเพราะได้เกิดศึกกลางเมืองขึ้น, Thai Definition: การรบพุ่งกันเอง
อารยชน(n) civilized people, Syn. ผู้เจริญ, ผู้มีวัฒนธรรม, Example: การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเครื่องหมายของอารยชนประการหนึ่ง, Thai Definition: ชนที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ชนที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
อารยะ(adj) civilized, Syn. เจริญ, Ant. ป่าเถื่อน, Example: สังคมที่มีอารยะแห่งความศิวิไลซ์ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนอยู่
อารยชาติ(n) civilized nation, See also: civilized country, Syn. อารยประเทศ, Example: อารยชาติที่เจริญล้วนเป็นชาติผสม และมีวัฒนธรรมผสมกันทั้งนั้น, Thai Definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
สำนักงานคดีแพ่ง(n) Office of Civil Litigation, Syn. สคพ., Example: สำนักงานคดีแพ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวง ตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(n) Office of the Civil Service Commission, Syn. ก.พ., Example: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. ก.ค., Example: การปรับปรุงคู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ตำรวจลับ(n) secret police, See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes, Example: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(n) Civil and Commercial Code, Example: สัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, Count Unit: ฉบับ
ช่างก่อสร้าง(n) building contractor, See also: civil construction, Example: เขาเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเกษตรกร มาเป็นช่างก่อสร้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการก่อสร้าง, ผู้มีอาชีพการก่อสร้าง
กลางเมือง(n) people, See also: civil, mass of the people, common people, Syn. ประชาชน, Example: สงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากผู้นำ 2 ฝ่ายมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
กฎหมายแพ่ง(n) civil law, See also: law of private rights, Example: สัมปทานมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข ข้อตกลงมากมายทั้งในแง่กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และแนวทางปฎิบัติในวงการธุรกิจ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล เกี่ยวกับสถานภาพสิทธิและ หน้าที่ ของบุคคล ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิดทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
ชั้นตรี(n) the third grade, See also: third rank of Thai civil services
อริยะ(adj) civilized, See also: excellent, honourable, respectable, eminent, prosperous, Syn. เจริญ, เด่น, ประเสริฐ
ราชการประจำ(n) government service, See also: public service, civil service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อารยะ[āraya] (adj) EN: civilized  FR: civilisé
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยชน[ārayachon] (n) EN: civilized man ; civilized people  FR: peuple civilisé [ m ] ; personnes civilisées [ mpl ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
อารยธรรม[ārayatham] (n) EN: civilization  FR: civilisation [ f ]
บุ๋น[bun] (adj) EN: civil ; administratif
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
ฟ้องคดีแพ่ง[føng khadī phaeng] (v, exp) EN: file a civil action
ฟ้องแพ่ง[føng phaeng] (v, exp) EN: file a civil action
การบินพลเรือน[kānbin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation   FR: aviation civile [ f ]
การดำเนินคดีแพ่ง[kān damnoēnkhadī phaeng] (n, exp) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation
การฟ้องคดีแพ่ง[kān føng khadī phaeng] (n, exp) EN: civil action ; civil suit  FR: action civile [ f ]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[kān longthōt nai kotmāi phaeng] (n, exp) EN: punishment in civil law
การทำละเมิด[kān tham lamoēt] (n, exp) EN: civil wrong
การยกฟ้องคดีแพ่ง[kān yokføng khadī phaeng] (n, exp) EN: dismissal of a civil action
คดีแพ่ง[khadī phaeng] (n, exp) EN: civil case ; civil suit
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [ m, f ] ; agent de l'État [ m ] ; serviteur de l'État [ m ] (litt.)
ข้าราชการชั้นสูง[khārātchakān chan sūng] (n, exp) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant  FR: fonctionnaire de haut rang [ m ] ; haut fonctionnaire [ m ]
ขี้จาบ[khījāp] (adj) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt  FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ความไม่สุภาพ[khwām mai suphāp] (n, exp) FR: incivilité [ f ]
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[khwām rapphitchøp thāng phaeng] (n, exp) EN: civil liability
กลางเมือง[klāngmeūang] (n) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people  FR: public [ m ] ; gens [ fpl ] ; population [ f ]
กฎหมายแพ่ง[kotmāi phaeng] (n, exp) EN: civil law ; law of private rights  FR: code civil [ m ] ; droit civil [ m ]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[kotmāi withī phijāranā khwām phaeng] (n, exp) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures  FR: code de procédure civile [ f ]
แหล่งอารยธรรม[laēng ārayatham] (n, exp) EN: place of civilization ; source of civilization  FR: berceau de la civilisation [ m ]
ลูกเสือชาวบ้าน[lūkseūa chāobān] (n, exp) EN: civil boy scout
ไม่สุภาพ[mai suphāp] (adj) EN: impolite  FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [ fpl ] ; conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; manières [ fpl ] ; éducation [ f ] ; bonnes manières [ fpl ] ; courtoisie [ f ] ; savoir-vivre [ m ] ; civisme [ m ] ; politesse [ f ]
มารยาท[mārayāt] (n) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics  FR: savoir-vivre [ m ] ; éducation [ f ] ; politesse [ f ] ; courtoisie [ f ] ; conduite [ m ] ; manières [ fpl ]
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche
แพ่ง[phaeng = phaēng] (adj) EN: civil  FR: civil
พนักงาน[phanakngān] (n) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant  FR: employé [ m ] ; employée [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; responaible [ m, f ] ; préposé [ m ] ; préposée [ f ] ; staff [ m ] ; membre d'équipage [ m ]
พลเมือง[phonlameūang] (n) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population  FR: citoyen [ m ] ; civil [ m ] ; population [ f ]
พลเรือน[phonlareūoen] (n) EN: civil ; civilian ; noncombatant  FR: civil [ m ]
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์[pramūan kotmāi phaēng lae phānit] (n, exp) EN: Civil and Commercial Code
ราชการพลเรือน[rātchakān phonlareūoen] (n, exp) EN: civil service
สัมมาคารวะ[sammākhārawa] (n) EN: respect ; esteem ; regard ; deference  FR: civilité [ f ] ; déférence [ f ]
ศาลแพ่ง[sān phaeng] (n, exp) EN: Civil Court  FR: tribunal civil [ m ] ; juridiction civile [ f ]
สถาบันการบินพลเรือน[sathāban kān bin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation training center  FR: centre de formation de l'aviation civile [ m ]
สิทธิของพลเมือง[sitthi khøng phonlameūang] (n, exp) EN: civil right
สิทธิพลเมือง[sitthi phonlameūang] (n, exp) EN: civil rights
สงครามกลางเมือง[songkhrām klāng meūang] (n, exp) EN: civil war  FR: guerre civile [ f ]
ส่วนแพ่ง[suan phaeng] (n, exp) EN: civil side
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes  FR: police secrète [ f ]
ตำรวจนอกเครื่องแบบ[tamrūat nøk khreūangbaēp] (n, exp) EN: plainclothes policeman ; plainclothesman  FR: policier en civil [ m ]
ทางแพ่ง[thāng phaeng] (adj) EN: under civil law
วัฒนธรรม[watthanatham = watthanātham] (n) EN: culture ; civilization ; way of life  FR: culture [ f ] ; civilisation [ f ]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[watthanatham haeng krīk] (n, exp) EN: Greek civilization  FR: civilisation grecque [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural #296 [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil #444 [Add to Longdo]
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture #1,811 [Add to Longdo]
民警[mín jǐng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] civil police; PRC police; abbr. for 人民警察|人民警察 #1,831 [Add to Longdo]
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, ] civil case; agricultural affairs; civil #7,143 [Add to Longdo]
民航[mín háng, ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, ] civil aviation #7,215 [Add to Longdo]
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, ] (ordinary) people; commoner; civilian #7,750 [Add to Longdo]
民用[mín yòng, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ, ] (for) civilian use #9,168 [Add to Longdo]
军民[jūn mín, ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄣˊ, / ] army-civilian; military-masses; military-civilian #9,989 [Add to Longdo]
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized #11,448 [Add to Longdo]
内战[nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war #13,780 [Add to Longdo]
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, ] remote; far from civilization #15,291 [Add to Longdo]
民法[mín fǎ, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ, ] civil law #16,525 [Add to Longdo]
民政部[mín zhèng bù, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, ] Ministry of Civil Affairs (MCA) of the PRC #16,683 [Add to Longdo]
节度使[jié dù shǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨˋ ㄕˇ, 使 / 使] Tang and Song dynasty provincial governor, in Tang times having military and civil authority, but only civil authority in Song #18,039 [Add to Longdo]
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman #18,063 [Add to Longdo]
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College #18,085 [Add to Longdo]
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case) #20,390 [Add to Longdo]
转业[zhuǎn yè, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] to change one's profession; to transfer to civilian work #20,888 [Add to Longdo]
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight #21,183 [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering #24,081 [Add to Longdo]
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, ] ancestral hometown; original domicile (and civil registration) #26,181 [Add to Longdo]
文武[wén wǔ, ㄨㄣˊ ㄨˇ, ] civil and military #26,378 [Add to Longdo]
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate #26,395 [Add to Longdo]
内乱[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] internal disorder; civil strife #31,655 [Add to Longdo]
民权[mín quán, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] civil liberties #33,984 [Add to Longdo]
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部 #34,005 [Add to Longdo]
公民权利[gōng mín quán lì, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] civil rights #34,748 [Add to Longdo]
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, / ] civilian post (as opposed to military); civil service; administration #35,619 [Add to Longdo]
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized #42,530 [Add to Longdo]
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, / ] savage; wild; uncivilized territory #48,813 [Add to Longdo]
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便] everyday clothes; informal dress; civilian clothes #49,084 [Add to Longdo]
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] imperial civil service examination #49,924 [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) #53,041 [Add to Longdo]
文武百官[wén wǔ bǎi guān, ㄨㄣˊ ㄨˇ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄢ, ] civil and military officials #53,787 [Add to Longdo]
民团[mín tuán, ㄇㄧㄣˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] civil corps; militia #55,494 [Add to Longdo]
公德心[gōng dé xīn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] civility; public spirit #58,106 [Add to Longdo]
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, ] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China #62,350 [Add to Longdo]
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate #63,324 [Add to Longdo]
民运[mín yùn, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄣˋ, / ] civil transport; movement aimed at the masses; democracy movement (abbr.) #76,027 [Add to Longdo]
王敦[Wáng Dūn, ㄨㄤˊ ㄉㄨㄣ, ] Wang Dun (266-324), powerful general of Jin dynasty and brother of civil official Wang Dao 王導|王导, subsequently rebellious warlord 322-324 #76,933 [Add to Longdo]
解甲[jiě jiǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ, ] to remove armor; to return to civilian life #90,238 [Add to Longdo]
解甲归田[jiě jiǎ guī tián, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄢˊ, / ] to remove armor and return to the farm; to return to civilian life #100,045 [Add to Longdo]
民庭[mín tíng, ㄇㄧㄣˊ ㄊㄧㄥˊ, ] civil court #103,531 [Add to Longdo]
文明化[wén míng huà, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] civilize #116,473 [Add to Longdo]
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state) #128,857 [Add to Longdo]
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, / ] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997 #139,913 [Add to Longdo]
古文明[gǔ wén míng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] ancient civilization #150,420 [Add to Longdo]
马雅[Mǎ yǎ, ㄇㄚˇ ㄧㄚˇ, / ] Maya (civilization of central America) #203,413 [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄨˇ, ] talent in both military and civil field (成语 saw) #310,894 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] TH: อารยธรรม  EN: civilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauingenieur { m }; Bauingenieurin { f }civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen { n }civil engineering [Add to Longdo]
Bauwesen { n }civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Beamte { m }civil servants [Add to Longdo]
Beamter { m }civil servant [Add to Longdo]
Bürgerkrieg { m }civil war [Add to Longdo]
Bürgerpflicht { f }civil duty; civic duty [Add to Longdo]
Bürgerrecht { n } | Bürgerrechte { pl }civil right | civil rights [Add to Longdo]
Bürgerrechtsbewegung { f }civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer { m }civil rights campaigner [Add to Longdo]
Gesittung { f }; Zivilisation { f }civilization [Add to Longdo]
Grobheit { f }incivility [Add to Longdo]
Höflichkeit { f } | Höflichkeiten { pl }civility | civilities [Add to Longdo]
Höflichkeiten { pl }civilness [Add to Longdo]
Höflichkeitsfloskel { f }phrase of civility [Add to Longdo]
Kultur { f }; Zivilisation { f } | Kulturen { pl }; Zivilisationen { pl }civilization | civilizations [Add to Longdo]
Kultursprache { f }language of the civilized world [Add to Longdo]
Kulturwissenschaft { f } | Kulturwissenschaften { pl }study of civilization | cultural studies [Add to Longdo]
Luftschutz { m } | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [ Am. ] [Add to Longdo]
Personenstand { m }; Zivilstatus { m }marital status; civilian status [Add to Longdo]
Staatsbeamte { m }civil servant [Add to Longdo]
Staatsdienst { m }civil service [Add to Longdo]
Standesamt { n }civil registry office [Add to Longdo]
Tiefbau { m }civil engineering [Add to Longdo]
Zivilbevölkerung { f }civilian population [Add to Longdo]
Zivilehe { f }civil marriage [Add to Longdo]
Zivilflugplatz { m }civil airfield [Add to Longdo]
Zivilgericht { n }civil court [Add to Longdo]
Zivilisation { f }civilisation [Add to Longdo]
Zivilist { m }civilian [Add to Longdo]
Zivilklage { f } [ jur. ]civil lawsuit [Add to Longdo]
Zivilluftfahrt { f }civilian aviation [Add to Longdo]
Zivilstandsamt { n }; Zivilstandsregister { n } [ Schw. ]registry office; civil registration [Add to Longdo]
fern; weit { adj } | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization [Add to Longdo]
gesittet; zivilisiertecivilized [Add to Longdo]
grobuncivil [Add to Longdo]
höflich { adv }civilly [Add to Longdo]
ungesittetuncivilized [Add to Longdo]
unhöflichuncivil [Add to Longdo]
unhöflich { adv }uncivily [Add to Longdo]
unzivilisiertuncivilized [Add to Longdo]
unzivilisiert { adv }uncivilizedly [Add to Longdo]
zivil { adj }civil [Add to Longdo]
zivilisatorischcivilizing [Add to Longdo]
zivilisierento civilize [Add to Longdo]
zivilisiert { adj } | zivilisierter | am zivilisiertestencivilized | more civilized | most civilized [Add to Longdo]
zivilrechtlichaccording to civil law [Add to Longdo]
Er bleibt höflich.He keeps a civil tongue in his head. [Add to Longdo]
Bauingenieur { m }CE : civil engineer [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor des ZivilrechtsJCD : juris civilis doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) #414 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code #1,718 [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) #1,860 [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] (n, adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) #2,599 [Add to Longdo]
文明[ぶんめい, bunmei] (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) #4,054 [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] (n, adj-no) human rights; civil liberties; (P) #4,909 [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] (n) government worker; public (civil) servant; (P) #6,145 [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) #6,378 [Add to Longdo]
内戦[ないせん, naisen] (n) civil war; (P) #6,440 [Add to Longdo]
民法[みんぽう, minpou] (n) civil law; civil code; (P) #6,623 [Add to Longdo]
民事[みんじ, minji] (n, adj-no) civil affairs; civil case; (P) #7,939 [Add to Longdo]
官職[かんしょく, kanshoku] (n) (See 公職) government service; official position; civil service #11,354 [Add to Longdo]
南北戦争[なんぼくせんそう, nanbokusensou] (n) (US) Civil War #11,786 [Add to Longdo]
民生[みんせい, minsei] (n, adj-no) (1) consumer; (2) civilian; (3) people's welfare or livelihood; (P) #12,691 [Add to Longdo]
民政[みんせい, minsei] (n) democracy; civil government; (P) #16,912 [Add to Longdo]
戊辰戦争[ぼしんせんそう, boshinsensou] (n) Boshin War (Japanese civil war between Imperial and shogunate forces, 1868-1869) #16,984 [Add to Longdo]
文治[ぶんち;ぶんじ, bunchi ; bunji] (n) (1) civil administration; (2) (ぶんじ only) Bunji era (1185.8.14-1190.4.11) #17,132 [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
律令[りつりょう;りつれい, ritsuryou ; ritsurei] (n) (See 律, 令・りょう) criminal, administrative and civil codes (forming the basis of ancient East Asian law; orig. Chinese); legal codes of the Nara and Heian eras based on Chinese models #17,807 [Add to Longdo]
内乱[ないらん, nairan] (n) civil war; insurrection; rebellion; domestic conflict; (P) #18,224 [Add to Longdo]
文官[ぶんかん, bunkan] (n) civil official #19,006 [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) #19,267 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) official; civil service #19,290 [Add to Longdo]
アグレガシオン[aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
シビリアン[shibirian] (n) civilian [Add to Longdo]
シビリアンコントロール[shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P) [Add to Longdo]
シビリゼーション[shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
シビルミニマム[shibiruminimamu] (n) civil minimum [Add to Longdo]
スペイン内戦[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War [Add to Longdo]
ノンキャリア[nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653) [Add to Longdo]
メソポタミア文明[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
ローマ法大全[ローマほうたいぜん, ro-ma houtaizen] (n) Corpus Juris Civilis; Justinian Code [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work [Add to Longdo]
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
科挙[かきょ, kakyo] (n) (arch) Chinese higher civil service examinations [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n, vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption [Add to Longdo]
官武[かんぶ, kanbu] (n) civilian and military man [Add to Longdo]
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n, vs) culture; education; civilization; civilisation [Add to Longdo]
軍属[ぐんぞく, gunzoku] (n) civilian in military employ; (P) [Add to Longdo]
軍民[ぐんみん, gunmin] (n) the military and civilians [Add to Longdo]
警防団[けいぼうだん, keiboudan] (n) civil defense unit; civil defence unit [Add to Longdo]
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  civilly
      adv 1: in a civil manner; "he treats his former wife civilly"
             [ant: {uncivilly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top