ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cherokee-

CH EH1 R AH0 K IY2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cherokee, *cherokee*
Possible hiragana form: -ちぇろけえ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cherokee[N] อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We married and I began to see the world through Cherokee eyes, till I came at last to understand the Way.เราแต่งงานกัน และปู่เริ่มที่จะเห็น โลกผ่านสายตาของเชอโรกี, จนกระทั้งสุดท้าย เพื่อที่จะเข้าใจวิถีธรรมชาติ The Education of Little Tree (1997)
Well, now the Cherokee have lived in these hills since the Doda put 'em there.ดี ตอนนี้... ...เชอโรกีต้องอาศัยอยู่ในภูเขาเหล่านี้ ตั้งแต่สมัยบรรพบุรษแล้ว The Education of Little Tree (1997)
But then the white man come and the Cherokee made a paper treaty with him.แต่หลังจากนั้น พวกคนขาวก็เข้ามา เผ่าเชอโรกี ทำสัญญา ข้อตกลงกับพวกนั่น The Education of Little Tree (1997)
Now the words said the Cherokee had to give up their homes and move far west, where the government had other lands for them.ตอนนี้ในข้อตกลงระบุว่า เผ่าเชอโรกี ต้องทิ้งบ้านของพวกเขาไป และย้ายออกไปทางฝั่งตะวันตก ดินแดนที่รัฐบาลเตรียมไว้ให้พวกเขา The Education of Little Tree (1997)
While the Cherokee were trying to understand, the government soldiers found this big old valley and ringed it in with their guns, and drove the Cherokee in there just like cattle.ขณะที่เชอโรกีกำลังพยายามที่จะเข้าใจ, พวกทหารของรัฐบาล ก็เจอหมู่บ้านเก่าแก่ขนาดใหญ่ และล้อมไว้ด้วยอาวุธปืนของพวกเขา และขับไล่เชอโรกีในหมู่บ้าน เหมือนพวกวัวควาย The Education of Little Tree (1997)
Now the Cherokee, they had nothing left, did they?ตอนนี้เชอโรกี พวกเขา ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว ใช่รีเปล่า The Education of Little Tree (1997)
At first, it was just the very young and the very old, and the soldiers stopped to let the Cherokee bury their dead.ตอนแรก ก็แค่เด็กเล็กๆ และพวกคนที่แก่มากๆ เท่านั้น พวกทหารหยุด แล้วก็ให้ เชอโรกีฝังคนที่ตายไป The Education of Little Tree (1997)
The Cherokee would not put their dead in the wagons.เขอโรกีไม่มีทางวางศพคนตาย ไว้บนเกวียนหรอก The Education of Little Tree (1997)
But the Cherokee did not cry.แต่เชอโรกีไม่ได้ร้องไห้หรอกนะ The Education of Little Tree (1997)
All Cherokee got a secret place.เชอโรกีทุกคนก็มีสถานที่ลับกันทั้งนั้น The Education of Little Tree (1997)
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ The Education of Little Tree (1997)
I've been ranging across this country, me and Blue Boy, digging oil with the Cherokee, riding fence with the Navajo, gettin' caught up in white man's wars.ผมเดินทางไปทั่วประเทศ ผมและบลูบอย ขุดน้ำมันกับเชอโรกี ขี่ม้ารอบดินแดนกับ พวกนาวาโฮ ใกล้เข้ามาแล้ว ในสงครามของพวกคนขาว The Education of Little Tree (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEROKEE    CH EH1 R AH0 K IY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cherokee {n}cherokee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherokees \Cher`o*kees"\, n. pl.; sing. {Cherokee}. (Ethnol.)
   An Appalachian tribe of Indians, formerly inhabiting the
   region about the head waters of the Tennessee River. They are
   now mostly settled in the Indian Territory, and have become
   one of the most civilized of the Indian Tribes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cherokee
   n 1: the Iroquoian language spoken by the Cherokee
   2: a member of an Iroquoian people formerly living in the
     Appalachian Mountains but now chiefly in Oklahoma

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Cherokee /çəroːkeː/ 
  cherokee

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top