ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-blether-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blether, *blether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blether[VI] พูดโง่ๆ หรือเรื่อยเจื้อย, Syn. blather

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blether (v) blˈɛðər (b l e1 dh @ r)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\ (bl[a^][th]"[~e]r), v. i. & t. [imp. & p. p.
   {Blathered}; p. pr. & vb. n. {Blathering}.] [Written also
   {blether}.] [Icel. bla[eth]ra. Cf. {Blatherskite}.]
   To talk foolishly, or nonsensically, or concerning matters of
   no consequence. --G. Eliot.
 
   Syn: babble, smatter, blether, blither.
     [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\, n. [Written also {blether}.]
   Voluble, foolish, or nonsensical talk; -- often in the pl.
   --Hall Caine.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blether
   n 1: idle or foolish and irrelevant talk [syn: {prate},
      {prattle}, {idle talk}, {blether}, {chin music}]
   v 1: to talk foolishly; "The two women babbled and crooned at
      the baby" [syn: {babble}, {blather}, {smatter}, {blether},
      {blither}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top