ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bespoke-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bespoke, *bespoke*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bespoke(adj) ซึ่งทำตามความต้องการลูกค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bought bespoke chocolates And you made all her favorite foods.พ่อซื้อช๊อคโกแลตตำพูด และพ่อก็ทำอาหารโปรดของเธอ The Wrath of Con (2009)
The reason for that is they've given this car a bespoke suspension, especially set-up for this and they've developed a clever diff, which manages the way the power is fed to the wheels.เหตุผลที่รถไม่เป็นอย่างนั้น เพราะระบบช่วงล่าง ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แถมยังมีดิฟเฟอเรนเทียล ที่พัฒนาแล้ว คอยส่งกำลังผ่านไปที่ล้อ Episode #18.3 (2012)
And judging by your bespoke suit, you're also the bank.และบงการให้ชายในชุดสุททำตามสั่ง คุณเหมือนธนาคารนะ One Percent (2013)
By which I mean a bespoke suit. Never off the peg.ซึ่งหมายถึงการตัดสูท ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูป Kingsman: The Secret Service (2014)
- A bespoke suit always fits.นี่เป็นสูทสั่งตัด Kingsman: The Secret Service (2014)
Everything is bespoke and exactly your size.ทุกอย่างเป็นตามที่สั่งไว้ ตามไซส์ของคุณ Chestnut (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespoke (v) bˈɪspˈouk (b i1 s p ou1 k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespoke \Be*spoke"\ (b[-e]*sp[=o]k"),
   imp. & p. p. of {Bespeak}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, v. t. [imp. {Bespoke}, {Bespake} (Archaic);
   p. p. {Bespoke}, {Bespoken}; p. pr. & vb. n. {Bespeaking}.]
   [OE. bispeken, AS. besprecan, to speak to, accuse; pref. be-
   + sprecan to speak. See {Speak}.]
   1. To speak or arrange for beforehand; to order or engage
    against a future time; as, to bespeak goods, a right, or a
    favor.
    [1913 Webster]
 
       Concluding, naturally, that to gratify his avarice
       was to bespeak his favor.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To show beforehand; to foretell; to indicate.
    [1913 Webster]
 
       [They] bespoke dangers . . . in order to scare the
       allies.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To betoken; to show; to indicate by external marks or
    appearances.
    [1913 Webster]
 
       When the abbot of St. Martin was born, he had so
       little the figure of a man that it bespoke him
       rather a monster.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To speak to; to address. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He thus the queen bespoke.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bespoke
   adj 1: (of clothing) custom-made [syn: {bespoke}, {bespoken},
       {made-to-order}, {tailored}, {tailor-made}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top