ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-beforehand-

B IH0 F AO1 R HH AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beforehand, *beforehand*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beforehand(adv) ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast.หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ Watchmen (2009)
You guys didn't plan to meet beforehand right?พวกนายไม่ได้วางแผนมาจะพบกันก่อนใช่มี้ย Episode #1.3 (2013)
It's just that there's something we need to talk about and I thought a little small talk beforehand might be better than diving right in.มันแค่มีเรื่องอะไรบางอย่าง ที่เราจำเป็นต้องคุยกัน และข้าคิดว่ามันเป็นการพูดคุยเล็กๆ ก่อนล่วงหน้า อาจจะดีกว่าการเริ่มลงมือ อย่างไม่ทันตั้งตัว IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beforehandBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
beforehandI know better than to climb winter mountains without making all necessary preparations beforehand.
beforehandI'll let you know beforehand.
beforehandLet's get things ready beforehand.
beforehandPlease let me know the schedule beforehand.
beforehandWe'd better make a reservation beforehand.
beforehandWe must make arrangements with them beforehand.
beforehandWe prepared snacks beforehand.
beforehandWe tried to eliminate all danger beforehand.
beforehandYou'd better consult an attorney beforehand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อนหน้า(prep) before, See also: beforehand, Example: ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการถอนตัวของนักธุรกิจเกิดขึ้นก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่น
ก่อนหน้า(conj) before, See also: beforehand, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ผู้ต้องสงสัยรีบออกไปก่อนหน้าตำรวจจะเข้ามาสอบสวน
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEFOREHAND B IH0 F AO1 R HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beforehand (j) bˈɪfˈɔːhænd (b i1 f oo1 h a n d)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] TH: ล่วงหน้า  EN: beforehand

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beforehand \Be*fore"hand`\, adv. [Before + hand.]
   [1913 Webster]
   1. In a state of anticipation ore preoccupation; in advance;
    -- often followed by with.
    [1913 Webster]
 
       Agricola . . . resolves to be beforehand with the
       danger.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The last cited author has been beforehand with me.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. By way of preparation, or preliminary; previously;
    aforetime.
    [1913 Webster]
 
       They may be taught beforehand the skill of speaking.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beforehand \Be*fore"hand`\, a.
   In comfortable circumstances as regards property; forehanded.
   [1913 Webster]
 
      Rich and much beforehand.        --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beforehand
   adv 1: ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or
       in advance) you receive a discount"; "We like to plan
       ahead"; "should have made reservations beforehand" [syn:
       {ahead}, {in advance}, {beforehand}]
   adj 1: being ahead of time or need; "gave advance warning"; "was
       beforehand with her report" [syn: {advance(a)},
       {beforehand(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top