Search result for

-archaic-

(20 entries)
(0.5316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archaic, *archaic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaic[ADJ] โบราณ, Syn. ancient
archaic[ADJ] ล้าสมัย, See also: พ้นสมัย, Syn. old-fashioned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)

English-Thai: Nontri Dictionary
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archaic๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hiring an archaically superficial reflection of the male fantasy?ถ้าเราดูอย่างผิวเพิน จะทำยังไงให้ผู้ชายมันมีความรู้สึกมั่ง The House Bunny (2008)
How do you balance an archaic religious belief with a life devoted to science?คุณสร้างสมดุลย์ ระหว่างการนับศาสนาโบราณ กับชีวิตที่อุทิศใ้ห้กับ งานวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Oh, you mean the 900-page book written in archaic Latin that none of us can read?โอ้ เธอหมายถึงหนังสือหนา 900 หน้าที่เขียนด้วย ภาษาโบราณที่พวกเราอ่านไม่ออกกันสักคน? Venomous (2012)
I need someone to translate five pages of archaic Latin.ฉันต้องการคนแปล ภาษาลาตินโบราณ 5 หน้า Frenemy (2012)
Performing an exorcism is an archaic procedure. Requires years of training.การไล่ผีเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ ต้องฝึกฝนหลายปี The Conjuring (2013)
This fucking archaic line-directory system throughout the whole entire hospital.เส้นหลากสี ที่ลากไปมาเยอะแยะ ทั่วทั้งโรงพยาบาลนี่แหละ Pain & Gain (2013)
If only we could put a stop to this archaic way of thinking,ถ้าเพียง แต่เราสามารถวางหยุดไป วิธีโบราณนี้ของการคิด The Family (2013)
Perhaps someday, you could give me a history lesson... in the archaic ways of our ancestors.ไว้มีโอกาส สอนประวัติศาสตร์ให้ที เรื่องวิธีดั้งเดิมแบบบรรพชน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
He sent me to Smallville because he'd rather surround himself with drones than people who challenge his archaic business practices.พ่อส่งฉันมาที่สมอลวิลล์ เพราะพ่ออยากอยู่คนเดียว มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คอยแต่จะท้าทาย ความเป็นนักธุรกิจอันแสนคร่ำครึของพ่อ Hothead (2001)
He seems like, before long, he'll start using "gozaru," doesn't he? [gozaru: somewhat archaic Japanese copula verb]ถ้ารุ่นพี่ทามากิ Ouran High School Host Club (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHAIC    AA0 R K EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archaic    (j) (aa1 k ei1 i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古旧[gǔ jiù, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] archaic, #48,310 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archaic \Ar*cha"ic\, a. [Gr. 'archai:ko`s old-fashioned, fr.
   'archai^os ancient.]
   Of or characterized by antiquity or archaism; antiquated;
   obsolescent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archaic
   adj 1: so extremely old as seeming to belong to an earlier
       period; "a ramshackle antediluvian tenement";
       "antediluvian ideas"; "archaic laws" [syn:
       {antediluvian}, {antiquated}, {archaic}]
   2: little evolved from or characteristic of an earlier ancestral
     type; "archaic forms of life"; "primitive mammals"; "the
     okapi is a short-necked primitive cousin of the giraffe"
     [syn: {archaic}, {primitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top