ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-amperage-

AE1 M P ER0 IH0 JH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amperage, *amperage*
Possible hiragana form: -あんぺらげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amperage[N] กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amperageจำนวนแอมแปร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPERAGE    AE1 M P ER0 IH0 JH

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amperage \Am*per"age\, n. (Elec.)
   The strength of a current of electricity carried by a
   conductor or generated by a machine, measured in amp[`e]res.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amperage
   n 1: the strength of an electrical current measured in amperes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top