ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abo-

AA1 B OW0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abo, *abo*
Possible hiragana form: -あぼ-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not sure about that.เรื่องนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Emotions (2017)
CINEMA LIFE - ALL ABOUT NANAKA HIRAKI(ชีวิตในโลกภาพยนตร์ ทุกเรื่องราวของฮิรากิ นานากะ) Emotions (2017)
What about Midori Suzumura?แล้วสึซึมุระ มิโดริ Confrontation (2017)
What's so insane about me?ฉันบ้าตรงไหน Confrontation (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.น่าจะประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ที่ฉันบังเอิญได้อ่าน นิยายเล่มหนึ่งของคุณ Confrontation (2017)
Come to think of it, you don't know about...จะว่าไป คุณยังไม่รู้ว่า... Confrontation (2017)
Yes. What about you, Yuki?ค่ะ แล้วคุณยูกิล่ะคะ Confrontation (2017)
About what?เรื่องอะไรเหรอคะ Confrontation (2017)
Forget about that.ไม่ต้องสนใจฉันหรอก Ready (2017)
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?คุณมีอะไรจะพูดถึงการประหารชีวิต มิชิมะ ทัตสึยูกิไหมครับ Ready (2017)
What about you, Midori?แล้วเธอล่ะ มิโดริ Emotions (2017)
I was really happy about that.ฉันดีใจมาก ๆ เลยค่ะ Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abo67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
aboA bad cold is going about now.
aboA big red fish is swimming about in the pond.
aboA bird soared above.
aboAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
aboAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
aboAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
aboAbout all, take care of yourself.
aboAbout an hour's walk brought us to the lake.
aboAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
aboAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
aboAbout face!

CMU English Pronouncing Dictionary
ABO    AA1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abo    (n) ˈæbou (a1 b ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]
Abonnement {n} | Abonnements {pl} | im Abonnement beziehensubscription | subscriptions | to buy by subscription [Add to Longdo]
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription [Add to Longdo]
Abonnementspreis {m}subscription rate [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abonnent {m} | Abonnenten {pl}subscriber | subscribers [Add to Longdo]
Abordnung {f}delegacy [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines {pl}; Australische UreinwohnerAborigine | Aborigines [Add to Longdo]
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
abonnieren; subskribieren | abonnierend; subskribierend | abonniert; subskribiertto subscribe | subscribing | subscribed [Add to Longdo]
Abo : Abonnementsubscription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Abo
   n 1: a dark-skinned member of a race of people living in
      Australia when Europeans arrived [syn: {Aborigine}, {Abo},
      {Aboriginal}, {native Australian}, {Australian Aborigine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top