ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-頭部-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 頭部, *頭部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头部[tóu bù, ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ, / ] head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭部[とうぶ, toubu] (n) (1) head; cranium; (adj-no) (2) cephalic; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like game film.[JA] ゲームの冒頭部分 みたいにね Turn (2016)
The Bride put a gun in her mouth and shot the back of her head off and then she came back.[JA] 銃を口に入れ後頭部は ふっ飛んだのに 生き返った? The Abominable Bride (2016)
Since the head was almost severed from the torso, death was instantaneous.[CN] 因為頭部遭遇重擊 頃刻死亡 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
By 1750 their advance guard had reached Silesia.[CN] 1750年它們的先頭部隊 來到了西 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
A body usually decomposes in water, but cold well water can retard the decaying process, facilitating cleaning of the head for identification purposes.[CN] 屍體通常會在水 但非常冷的水可以減緩腐爛過程 讓頭部清潔的鑒證工作簡單起來 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Hit him![CN] 毆打頭部 A Slave of Love (1976)
due to the trauma of your divorce, 10 years of abject failure in the movie business and a bump on the head you sustained as a child.[CN] 電影事業十年的慘敗 再加上小時候頭部受過撞擊 智力受到影響 S1m0ne (2002)
Watch your head though.[CN] 小心 頭部 小心頭部 Le Pont du Nord (1981)
Target in sight. Aim straight for the head.[JA] 目標正面 巨大不明生物 頭部 Shin Godzilla (2016)
A large pool of blood had spread around the head.[CN] 頭部周圍血流成河 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
The head is definitely Ruth Davenport, the woman who lived in the apartment.[JA] 頭部はルース・ダベンポートに 間違いないわ アパートに住んでいた女性の Part 1 (2017)
We just need his head and we're done here.[JA] 頭部を取り外すためだ The Stray (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top