ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-石壁-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 石壁, *石壁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not unlike what's packed inside the drywall of my store.[JA] 私の店の石壁に 詰められる事と大して違わない Blast Radius (2014)
When scientist began to look beyond the obvious feeding patterns of the animals, and probe deeper into the chimney walls themselves,[CN] 当科学家们开始探寻 并非显而易见的动物取食方式 并探察喷口深处的石壁 Volcanoes of the Deep Sea (2003)
You can now see... paintings through drawings on stone... bear the pictorial record of man's search for erotica.[CN] ――如你所见―― 在石壁上绘制的图画 承载着人类对于情色的追寻的记录 Save the Tiger (1973)
Watch the wall with the rock.[CN] 看着石壁 Goodfellas (1990)
And the walls had one further surprise.[CN] 而石壁上还有更惊人的发现 Caves (2006)
Limestone is composed of minerals derived from marine shells and corals, so although this rocky escarpment in the United States is now hundreds of metres above sea level it was actually formed under water.[CN] 石灰岩由海螺和 珊瑚中的矿物沉积后形成 所以,尽管美国境内的这座石壁 如今矗立在海平面以上几百米高的地方 它实际上却是在水下形成的 Caves (2006)
Concentration is vital. You must be one with the rock.[CN] 关键是要专注 你要与石壁合而为一 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
And the discovery of petroglyphs of an unknown origin in a place called Owl Cave.[CN] 还有在一个叫猫头鹰山洞 的地方发现了 一副来历不明的岩石壁 Episode #2.19 (1991)
And let them break their skulls on these stone walls and bring me my prize.[JA] 石壁の上から彼らの頭蓋を砕くのよ そして賞品を持っておいで Snow White and the Huntsman (2012)
The drywall will be in by the 12th.[JA] 石壁は12年はかかるよ Little Yellow House (2015)
Said he packed the drywall with explosives,[JA] 彼は石壁に 爆薬を仕掛けたと言った Blast Radius (2014)
Where Stonewall Jackson got his nickname.[CN] 这是石壁杰克逊赢得绰号之地 Murder at 1600 (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top