ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-狂热-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 狂热, *狂热*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂热[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, / ] craze, #12,793 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had the lady followed, even with a fanatical fervor,... ..a religious or a political creed... but as such...[CN] 如果这位女士遵循的是一种狂热的 政治或宗教教义的话这样这么说 Europe '51 (1952)
You mad, crazy maniac! You ought to be locked up.[CN] 你疯了 你这狂热的疯子 我把你关起来 Strangers on a Train (1951)
I don't get it. She's nuts about me. She told me.[CN] 我没明白 她对我很狂热 她说过的 我知道 House of Strangers (1949)
I've had a strenuous evening.[CN] 我度过了一个狂热的夜晚 Strangers on a Train (1951)
They're fanatics.[CN] 他们是狂热份子 Foreign Correspondent (1940)
O lambent flames[CN] 噢,狂热的火焰 Quo Vadis (1951)
Tell him you thought if you invited me to the house, and I saw how happily married you were, then the horrid passion I have for you might be torn out of me.[CN] 跟他说 请我到你们家来 让我看看你们的婚姻是多么美满 这样我对你的狂热就从此打消 Notorious (1946)
Yours and your fanatical fisherman's.[CN] 你和你那狂热的渔夫的话 Quo Vadis (1951)
Is it not in your memory that we, too, years ago suffered the follies and fevers of youth?[CN] 你还记得我们,同样,两年前... ...寻迷在年青人的无知与狂热 Stage Fright (1950)
This man probably loves theater, an art fanatic.[CN] 这个人喜欢剧院 对艺术很狂热 To Be or Not to Be (1942)
They expect some wild-eyed maniac with blood in his hands.[CN] 他们期待一些手上沾满鲜血的狂热的疯子. When Strangers Marry (1944)
The great Tod Butler, fiery American painter who approached his canvases like a prizefighter.[CN] 巴特勒 绘画就像拳击的 狂热的美国人 The Woman on the Beach (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top