ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-沟渠-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 沟渠, *沟渠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My orders are not to go into action unless they move out of the gully.[CN] 我得到的命令是它们不离开沟渠 就按兵不动 The War of the Worlds (1953)
They were working the trench... across the fault.[CN] 我们在沟渠里工作,横跨断层. Earthquake (1974)
The area is controlled by Marines. The gully is surrounded.[CN] 这块区域已被陆战队掌控 沟渠已被包围 The War of the Worlds (1953)
"Or on the green side of a ditch... Or in the dreary solitude of your own room"...[CN] 在沟渠的绿草间, 在自己房间的极度孤独中 Long Day's Journey Into Night (1962)
I used to... work in a ditch draining land for farming.[CN] 我曾经 做过清沟渠排水的工作 Last Tango in Paris (1972)
They'll come out of the gully soon. Our defences have to be ready.[CN] 他们快从沟渠里出来了 我们得赶快准备防卫 The War of the Worlds (1953)
- A gully just outside of town.[CN] - 就在镇外的一个沟渠里。 The Culpepper Cattle Co. (1972)
Some of them plow ditches, take out irrigation water.[CN] 还有人挖沟渠 引水灌溉 Shane (1953)
And you creep along the ditch very quietly, like...[CN] -你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像... The Searchers (1956)
There's something moving in the gully.[CN] 沟渠里有动静 The War of the Worlds (1953)
Babies left to die in ditches, the poor preying on the poor.[CN] 婴儿被丢弃死在沟渠里... 贫穷人捕食贫穷人 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
One the trench is filled in, you'd never know we were here.[CN] 等到这沟渠填满之后, 你就看不到一点我们来过这儿的迹象. Earthquake (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top