ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-客观-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 客观, *客观*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As he is an American spy" - l've put it as favorably as I can - ''and I had dealings with him , I am objectively guilty of espionage .[CN] 因为他是美国间谍 我尽可能地顺他意 于是我跟他进行交易 从客观上讲我犯了间谍罪" The Confession (1970)
My interest is impersonal. Should you have any intention...[CN] 我是客观不带感情的说 别想歪了 Cleopatra (1963)
Let us now consider each fact objectively.[CN] 让我们客观地看看事实 The Confession (1970)
I BEGAN TO IMAGINE NOT ONLY THE PEOPLE I KILLED,[CN] 我也看到了,更真实,更客观 Death by Hanging (1968)
Mom, have you ever noticed some despair in impersonal sentences?[CN] 妈妈,你没觉察到一些客观句子里蕴含的绝望吗? Mom, have you ever noticedsome despair in impersonal sentences? We'll Live Till Monday (1968)
In my estimation, you were kissed.[CN] 以我客观的见解来分析 你应该有接吻 Episode #1.4 (2004)
So you can be excused from objective discussions.[CN] 看法失之客观 Five Easy Pieces (1970)
And if you can't treat it as such, coldly and objectively, 008 can replace you.[CN] 如果你不能冷静客观处理 008可以接替 Goldfinger (1964)
I'm speaking impersonally, about history.[CN] 我只是在客观地 谈论历史而已 Giant (1956)
One's a very bad judge of one's own face.[CN] 毕竟自己评价自己的长相总不太客观 Libel (1959)
Thus in reality as it appears objectively.[CN] 因而可以客观地说 它所表现的是真实面目 Contempt (1963)
Go away, get away from me, what's the difference?[CN] "不是诱导,是客观发问" The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top