ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-困難-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 困難, *困難*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see to problem families in the field.[CN] 我負責這個地區困難家庭的問題 It All Starts Today (1999)
The only difficulty is the land around the castle...[CN] 唯一的困難就是城堡周圍的土地 我的朋友 Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
I must admit, I am pretty hard to miss.[JA] 確かに 騙すのは困難だな Welcome to Murphytown (2016)
It's tough, eh?[CN] 這很困難,是嗎? It All Starts Today (1999)
And what aspect of regaining normalcy after losing someone... was the most difficult?[JA] 誰かを失った後に 正常性を回復するのは... 最も困難ことだった? The Discovery (2017)
There're full of obstacles in the way of getting scriptures[CN] 我哋四師徒今次取西經 可以講係困難重重 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
It was a very difficult time for us as a family.[JA] 家族としてはとても 困難な時期でした Imminent Risk (2017)
She rolls with any punch that comes her way,"[JA] どんな困難にも対処出来るの After Porn Ends 2 (2017)
When my father's father's father had a difficult task to accomplish, he went to a certain place in the forest, lit a fire, and immersed himself in silent prayer.[CN] 每當我父親的父親的父親 要完成困難任務 他只要去到森林中的某個地方 燃起大火 Oh, Woe Is Me (1993)
32 pupils are hard enough.[CN] 我有32個學生,夠困難 It All Starts Today (1999)
Extracting his blue ass isn't gonna be easy.[JA] 青い尻を誘き出すことは 困難 The Siege of Murphytown (2016)
But we're not allowed to talk about them because it's so difficult to get people to use them in the first place.[JA] 黙っている まず使用が困難 After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top