ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-勾-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *勾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,034

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, ] to cancel; to delineate; hook, #7,090 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] affair; to reach for (with hand), #7,090 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your patience will be suitably rewarded, let me assure you![JA] その忍而寸は 報われる ことを お糸束しよう Violent Shit: The Movie (2015)
Dude, what is this shit?[CN] 你們幹什麼當呢? 給我出來! Gigantic (1999)
What the hell I tell you about pitching' woo on the job, boy?[CN] 工作时不能搭 我跟你说过多少次了? Life (1999)
Only one road, up or down. A total chokepoint.[JA] 道は1本だけ 狭くて配がキツイ Point Break (2015)
But based on intelligence... we had reason to believe the insurgents were holding civilian hostages.[JA] しかし 情報に基づいて 反乱軍が民間人の人質を留中という 信じられる根拠がありました The Mummy (2017)
- How come?[CN] 一你搭吉夫。 Bowfinger (1999)
We did arrest her. We did put her in jail.[JA] 逮捕も留もした Chupacabra (2014)
The British guy usually hooks us up.[CN] 那个英国人在引我们 Go (1999)
Cheated your friends, stole a guy's mistress...[CN] 占兄弟的便宜,引兄弟老婆! Half Cigarette (1999)
I've made my choice in this world, and you promised me you would help me to finalize my work.[JA] 未ムは この世界でやる と麦央めブこ お前はー 未ムのイ士事を手イ云うと 糸束しブこ Violent Shit: The Movie (2015)
Mr. Finch, are you trying to seduce me?[CN] 方齐先生,你想引我? American Pie (1999)
Attention.. Attention in detention![JA] 注目 留された君たち Power Rangers (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top