ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-伊萨卡-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 伊萨卡, *伊萨卡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔, #382,198 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ithaca.[CN] 伊萨卡 是的 Contempt (1963)
No one will stop me from seeing Ithaca.[CN] 没有人能阻止我回到伊萨卡 The Odyssey (1997)
I will tell you when we reach Ithaca, not before.[CN] 到了伊萨卡 我会告诉你们 The Odyssey (1997)
Never again will you reach the shores of Ithaca.[CN] 永远也无法再次到达伊萨卡的海岸 The Odyssey (1997)
Ulysses doesn't rush home to Ithaca because he was unhappy with Penelope, but the trouble started before he went off to war.[CN] 这所以尤利西斯不匆忙回家 而去了伊萨卡岛 是因为他和珀涅罗珀相处得不愉快 他们之间老是有矛盾 Contempt (1963)
- It's not Ithaca.[CN] - 那不是伊萨卡 - 划你的吧 The Odyssey (1997)
I am Odysseus, king of Ithica.[CN] 我是奥德修斯 伊萨卡国王 The Odyssey (1997)
In 9 days, it will blow you and your ship to Ithaca.[CN] 九天之内 它将把你和你的船吹到伊萨卡 The Odyssey (1997)
There's one near ithaca, new york.[CN] 在纽约州伊萨卡附近 The Midnight Sun (1961)
Ithaca. Your kingdom.[CN] 伊萨卡岛 你的王国 The Odyssey (1997)
Because I know you, Odysseus, lord of Ithaca.[CN] - 因为我认得你 奥德修斯 伊萨卡的领主 The Odyssey (1997)
Speak, which of you is it?[CN] 巴兰 伊萨卡恩 魔王... Mother Joan of the Angels (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top