ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-仕事で忙しい-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 仕事で忙しい, *仕事で忙しい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事で忙しい[しごとでいそがしい, shigotodeisogashii] (exp,adj-i) busy with one's work [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have time to mock you, Judy; I have work to do.[JA] そんな暇は無いの ジュディ 仕事で忙しい The Name Game (2013)
I'm busy. Work.[JA] 仕事で忙しいんだ Other Lives (2015)
I was involved with my work.[JA] 僕は仕事で忙しいんだ Straw Dogs (1971)
The ensuing chaos when police are otherwise engaged-- ideal time for a robbery.[JA] 警察が他の仕事で忙しい時に 生じる大混乱は 強盗にとって理想的だ Snow Angels (2013)
They say busy at work[JA] 彼は仕事で忙しいので Persona Non Grata (2015)
I think I have a work thing now.[JA] 明日も仕事で忙しい Best Buds (2016)
He's kind of busy with work and the new baby, so...[JA] 仕事で忙しいし 子供も生まれたし... How I Live Now (2013)
I haven't got time for this Mickey Mouse bullshit.[JA] 俺は仕事で忙しいんだ Léon: The Professional (1994)
On the phone. This new venture is keeping him pretty busy.[JA] 電話よ 新しい仕事で忙しい Inside Out (2015)
Angel, how are you gonna find the time to run a restaurant with all the hours you put in at the station?[JA] 仕事で忙しいのに 経営できるの? Do the Wrong Thing (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top