ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-カセット-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: カセット, *カセット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stereo cassette?[JA] ステレオカセット Empire State (2013)
Zakk got expelled after stabbing a kid with a math compass because he stepped on his King Diamond tape.[JA] ザックは生徒の一人をコンパスで刺し退学になった 理由はキング・ダイアモンドのカセットテープを踏みつけたから Deathgasm (2015)
Who uses cassettes anymore?[JA] 今時カセットを使うか? Big in the Philippines (2014)
Now all we got to do is find a VCR... in 2012.[JA] さて 次の仕事は ビデオカセットレコーダーを探す事だが このご時世じゃ・・・ The Long Fuse (2012)
Cassette tapes.[JA] カセットテープだ Big in the Philippines (2014)
This is the tape?[JA] − これカセットか? The World's End (2013)
I put this on a tape for you, didn't I?[JA] カセットに録音して 渡したよな? The World's End (2013)
It was in the tape player.[JA] − カセットプレイヤーの中だ The World's End (2013)
His stuff was pretty good, I guess, but... only a loser uses a cassette player, right?[JA] 才能はあったんでしょうけど... カセットなんて 敗者が使う物じゃないの Big in the Philippines (2014)
Our whole music class had to share the same recorder. I can still taste it.[JA] 全音楽クラスは同じカセットデッキを使ってたけど ショボイ音なのを覚えてる Deathgasm (2015)
I swear, man,you got to update your cassette-Tape collection.[JA] なぁ、このカセットテープばかりの コレクションを新しくしないの? Pilot (2005)
Well, for one... They're cassette tapes.[JA] そりゃ、第一にカセットテープだぜ? Pilot (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top