ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

驱邪

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -驱邪-, *驱邪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱邪[qū xié, ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ, / ] to drive out devils; exorcism, #60,356 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exorcism[CN] 驱邪 Devil Seed (2012)
I haven't done many exorcisms, but I don't think that's appropriate.[CN] 我没干过驱邪这种事,但是我觉得这样不太合适吧 A Haunted House (2013)
Let's do a little exorcism.[CN] 让我们开始驱邪 A Haunted House (2013)
I'm here to un-possess you.[CN] 我是来替你驱邪 A Haunted House (2013)
Your impotent men with their foolish spells cannot protect you from my power.[CN] 无能的人类跟愚蠢的驱邪物 保护不了你 Bram Stoker's Dracula (1992)
Father, exorcise me![CN] 我的神甫,要为我驱邪呀... Successive Slidings of Pleasure (1974)
A close friend of mine is an exorcist[CN] 我有一个姐妹 她会驱邪 The Second Coming (2014)
Exorcism.[CN] 驱邪术。 Devil Seed (2012)
Exorcise me.[CN] 为我驱邪 Successive Slidings of Pleasure (1974)
Exorcism?[CN] 驱邪术? Find Me (2014)
I'm fasting for yöur well being.[CN] 我在为你驱邪祈福 Bullett Raja (2013)
Exorcism. That's what we're here for, right?[CN] 驱邪——这才是正题吧 A Haunted House (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top