ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮用

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮用-, *饮用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water), #8,582 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's drinking in the right direction.[CN] 这是 正确的饮用方式 Ninotchka (1939)
I'm sure the lady of the house wouldn't mind if you had some, lieutenant.[CN] 我想,女主人 不会介意你饮用的,中尉 The Passersby (1961)
O, heart of the better country... love, that I will drink as fresh wine... come sink into the dark of the graves... awaken me, and I will rise... and shine in the light that I passionately desired.'[CN] 爱情 我就像是在饮用醇香的干红 沉入光亮无法触及的黑暗的坟墓 唤醒我吧 我会起身 The Assault (1986)
Extreme heat, the drinking waters scarce and the malaria if propagating.[CN] 天热到了极点,饮用水短缺, 疟疾肆虐 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
My dear father and mother... who I'm thankful to say are still alive... and enjoying good health, invariably drink it.[CN] 我很高兴他们还活着 而且饮用此茶身体健康 The Lady Vanishes (1938)
Yes, some people filter hot water through it and drink it.[CN] 人们用热水把它过滤后再饮用 Beverly Hills Cop (1984)
No place for my make-up bag, no ice in my drinking water, and the hot water burps as it comes out of the faucet.[CN] 化妆包没地方放 饮用水里也不加冰块 热水放出来根本都不热 Murder on the Orient Express (1974)
The men beat the soil with their feet because the seeds must know that the dance has started and they open their mouths and drink the rain from heaven[CN] 男人们用他们的脚踩踏土地 因为种子要知道舞稻开始了 然后他们张开嘴, 饮用天堂降下的雨水 And the Ship Sails On (1983)
Pollution, cigarettes, the water we drink, the preservatives in our food may all be contributors to cancer.[CN] 污染、香烟、饮用水 食品中的防腐剂也可能致癌 Faces of Death (1978)
What, are you gonna bust us for drinking here?[CN] 什么,你打爆我们 饮用吗? The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
I cool down my coffee before drinking it.[CN] 我冷静下来我的咖啡 前饮用 Norma Rae (1979)
The way we take care of this pool, the water's purer than drinking water.[CN] 我们利用这个池的护理方式, 水的比更纯净的饮用水。 The Swimmer (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top