ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頭部

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭部-, *頭部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头部[tóu bù, ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ, / ] head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭部[とうぶ, toubu] (n) (1) head; cranium; (adj-no) (2) cephalic; (P) [Add to Longdo]
頭部外傷[とうぶがいしょう, toubugaishou] (n) head injury [Add to Longdo]
頭部穿孔[とうぶせんこう, toubusenkou] (n) trepanation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A ball hit the back of my head while I was playing soccer.サッカーをしていて後頭部にボールが当たりました。
Its neck and head were very soft.その首と頭部はとてもやわらかかった。
The loss of his sense of smell was due to a head injury.彼が嗅覚を失ったのは、頭部のけがのためだった。
He finished the opening.彼はほんの冒頭部分を書き終えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like game film.[JA] ゲームの冒頭部分 みたいにね Turn (2016)
Tony walked away without a scratch, but Adriana suffered a severe blow to the head.[CN] 東尼毫髮無傷地脫身 但艾德蓮娜卻在頭部受到嚴重的撞擊 Irregular Around the Margins (2004)
The Bride put a gun in her mouth and shot the back of her head off and then she came back.[JA] 銃を口に入れ後頭部は ふっ飛んだのに 生き返った? The Abominable Bride (2016)
President'll be wearing body amour.[CN] 總統會穿防彈衣,意味著必須擊中頭部 Shooter (2007)
-Now one practical advice. Shoot him in the head to make it look like a cop killing.[CN] 給你們一點忠告,要射頭部 The Wounds (1998)
By 1750 their advance guard had reached Silesia.[CN] 1750年它們的先頭部隊 來到了西 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Perfect.[CN] 頭部向一側傾斜 啊,真是太完美了 2 Days in Paris (2007)
See how he's got his tail up? He is grumpy. He gets his stinger back over the top of his head, ready to grab.[CN] 它的刺舉過頭部,準備攻擊! Don't Say a Word (2001)
Hit him![CN] 毆打頭部 A Slave of Love (1976)
due to the trauma of your divorce, 10 years of abject failure in the movie business and a bump on the head you sustained as a child.[CN] 電影事業十年的慘敗 再加上小時候頭部受過撞擊 智力受到影響 S1m0ne (2002)
The victim was hit in the head and shot twice.[CN] 被傷害者頭部被擊中,然後開了兩槍 China Moon (1994)
Target in sight. Aim straight for the head.[JA] 目標正面 巨大不明生物 頭部 Shin Godzilla (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top