ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随意的

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随意的-, *随意的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
随意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you see, Jules we'd take out our bathing suits, but we wouldn't put them on.[CN] "所以你会看到 朱利斯" 我们可以随意的穿上 或者脱去睡衣 Diva (1981)
- Just let her rip, I guess.[CN] 只是很随意的,我猜 Elmer Gantry (1960)
George, Sidney Miller is the most powerful literary agent in the world.[CN] 但别担心, 她说这个很随意的. 乔治, 希尼 米勒是最有权势的文稿代理人了. The Object of My Affection (1998)
That's optional.[CN] 那是随意的 Episode #2.17 (1991)
Doctor, I'm scared that my other self will do something that I don't know about...[CN] 医生... 我好害怕 在我不知道的时候 另一个我会随意的行动... Perfect Blue (1997)
-We'll make it casual. -She didn't look at him.[CN] 我们可以很随意的 她连看也没看他 The Fisher King (1991)
Methodical though he was, Mikhail suspected that behind the seeming randomness of the appearance of the force, there was a hidden pattern.[CN] 虽说他办事有条不紊, 米哈伊尔却怀疑 在这力量看似随意的外表之下, 有一种隐藏的模式. Night of the Carrots (1998)
It isn't exactly the kind of letter that a married woman gets from a casual friend.[CN] 邮戳是两年前的... 是已婚妇女从一个随意的朋友那收到的信 D.O.A. (1949)
Everything you've been doing, what we've all been doing; obsolete... the whole lot of us guessing with every brush stroke... pouring rivers of paint into haphazard combinations... when actually, everything we're after can be achieved mathematically.[CN] 你一直在做的一切, 我们大家一直在做的事情,都过时了... 我们所有的人,每画一笔都小心翼翼... 倾注大量的颜料 组成随意的图案... Lust for Life (1956)
Just casually strewn about in that reckless, haphazard manner?[CN] 真的? 就这样乱丢? ...就这样轻率的,随意的乱扔? The One with the Butt (1994)
Because those random notes... overrun Adelmo's blue smudge, and not vice versa.[CN] 我们怎么知道的呢? 因为这些随意的记号... ...盖在了阿德尔摩的蓝色污渍上面, 而不是相反的. The Name of the Rose (1986)
So, acting like nothing happened, I stuck his head in my mouth, dead casual, like, closed my teeth, and bit his head off![CN] 于是我假装什么都不会发生 我把他头塞进我嘴巴 超随意的,然后合上牙齿 咬掉他的头! Sick (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top