ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

铁路

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铁路-, *铁路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
京九铁路[Jīng Jiǔ Tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] JingJiu (Beijing-Kowloon) railway, #52,423 [Add to Longdo]
京广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
兰新铁路[Lán xīn tiě lù, ㄌㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Lanzhou-Xinjiang railway, #87,657 [Add to Longdo]
胶济铁路[Jiāo Jì tiě lù, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Jiaonan-Jinan railway, #90,838 [Add to Longdo]
广九铁路[Guǎng Jiǔ tiě lù, ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] Guangdong and Kowloon railway, #108,227 [Add to Longdo]
宝成铁路[Bǎo Chéng tiě lù, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Baoji-Chengdu Railway, #114,633 [Add to Longdo]
沪宁铁路[Hù Níng tiě lù, ㄏㄨˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Shanghai and Nanjing railway, #121,635 [Add to Longdo]
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Union Pacific railroad [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is said railway engineer.[CN] 据说是铁路工程师 Chronicle of a Death Foretold (1987)
#It'slonelywatchingthetrain leaving on the never-ending rail tracks[CN] 望着无尽铁路,怎会不孤单? The Millionaires' Express (1986)
Besides, the railroad intelligence is getting damned strange.[CN] 还有,铁路方面的情报也很奇怪 Part IV (1988)
Do you not know how many lives will be at risk if you blow up the track?[CN] 想炸铁路? 你知不知道火车上有多少条人命? The Millionaires' Express (1986)
Let's go[CN] 在东海道铁路大船车站附近 Final Take: The Golden Age of Movies (1986)
The railroad directorate.[CN] 是铁路理事会 Part II (1988)
Coal, oil, railways![CN] 煤、油、铁路 The Last Emperor (1987)
the railroad directorate insisted-[CN] 。 铁路理事会方面坚持。 。 Part II (1988)
I admit the train part looks big.[CN] 我同意其中关于铁路的部分是显得很庞大 Part II (1988)
#Theunendingjourney,mountainvalleys, the sharp wind and stone-cold rail tracks.[CN] 悠悠长途,重重山风急铁路 The Millionaires' Express (1986)
I'll throw the whole railroad directorate into block 11... and you, too![CN] 我要把整个铁路理事会都关进第十一区 你也跑不了 Part II (1988)
#Theunendingjourney,mountainvalleys, the sharp wind and stone-cold rail tracks[CN] 悠悠长途,重重山风急铁路 The Millionaires' Express (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top