ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賀-, *賀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賀, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 貝,  Rank: 7,679

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˋ, / ] congratulate; surname He, #8,529 [Add to Longdo]
祝贺[zhù hè, ㄓㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] to congratulate; congratulations, #5,305 [Add to Longdo]
贺卡[hè kǎ, ㄏㄜˋ ㄎㄚˇ, / ] greeting card; congratulation card, #18,854 [Add to Longdo]
庆贺[qìng hè, ㄑㄧㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] congratulate, #19,690 [Add to Longdo]
贺龙[Hè Lóng, ㄏㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] He Long (1896-1969), important communist military leader, died from persecution during the Cultural Revolution, #26,891 [Add to Longdo]
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, / ] compliment, #51,126 [Add to Longdo]
贺州[Hè zhōu, ㄏㄜˋ ㄓㄡ, / ] Hezhou prefecture level city in Guangxi, #60,530 [Add to Longdo]
贺兰[Hè lán, ㄏㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] (N) Helan (place in Ningxia), #62,328 [Add to Longdo]
贺子珍[Hé Zǐ zhēn, ㄏㄜˊ ㄗˇ ㄓㄣ, / ] He Zizhen (1910-1984), Mao Zedong's third wife, #66,617 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) (See の祝) congratulation [Add to Longdo]
[がす, gasu] (v5s,vt) (See する) to congratulate [Add to Longdo]
する[がする, gasuru] (vs-s,vt) to congratulate [Add to Longdo]
の祝;の祝い[がのいわい, ganoiwai] (n) longevity celebration (of age 42, 61, 70, 77, 80, 88, 90 or 99) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) congratulatory feeling [Add to Longdo]
[がえん, gaen] (n) banquet [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) congratulation [Add to Longdo]
[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]
詞交換[がしこうかん, gashikoukan] (n) New Year greetings (parties) [Add to Longdo]
[がしゅん, gashun] (exp) New Year greeting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He introduced me to his relatives at the reception.その祝会で、彼は自分の親戚に私を紹介した。
Perry visited Uraga in 1853.ペリーは浦に1853年に来航した。
Have you written all the New Year's cards already?もう年状を全部書いてしまったのですか。
It will be snowing when we arrive at Shiga Heights.私たちが志高原に着く頃には雪が降っているでしょう。
I forgot to send New Year's cards to my friends.私は友達に年状を出すのを忘れた。
Which is longer, the Shinano River or the Agano River?信濃川と阿野川ではどちらが長いですか。
It was not until Chikako left me that I realized how much I loved her.子がいなくなって初めて彼女をどんなに好きだったかに気づいた。
Ceremonies were held to celebrate victories.戦勝を祝う祝会が開かれた。
New Year's cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives.状のおかげで私達は友達や親戚の消息が分かる。
Writing new year's cards is a Japanese institution.状を書くのは日本の習慣である。
Koga, what on earth happened in your youth?、あんたの半生で一体何があったの?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next is about the punishment for those who smoked marijuana[JA] (伊上) 次ですが 肝心の大麻を 吸った生徒に対する処分ですが Gakkô no shi (2003)
My dear friend, allow me to offer my warmest congratulations.[CN] 親愛的朋友 請接受我最衷心的祝 Hands Over the City (1963)
- Good morning. Congratulations.[CN] -早上好,祝 La Notte (1961)
When they do something good praise them with all your might[JA] (伊上) いいことをした時には 思いっきりホメるー Gakkô no shi (2003)
Congratulations![CN] 可喜可! How to Steal a Million (1966)
There are many ways for them to acquire it but most have gotten it from their friends[JA] (伊上) 入手経路も多岐に渡って います 最も多かったのは 友人から分けてもらったー Gakkô no shi (2003)
Right If you fearlessly say misunderstanding in scolding with all your might, the logic of expulsion[JA] (伊上) そうですね 誤解を恐れずに言いますとー 思いっきり叱るの中には 退学とゆう筋の通し方が Gakkô no shi (2003)
Mr Mayor, congratulations.[CN] 市長先生,祝 Hands Over the City (1963)
They just congratulated each other on how marvelous they'd been.[CN] 他們只是互相慶 完成了一件多麼不可思議的事 My Fair Lady (1964)
For your glorious victory[CN] 祝你光榮的勝利 My Fair Lady (1964)
No it is probably as Yoshimori says[JA] (伊上) いや 吉森先生の おっ しゃる通りでしょうー Gakkô no shi (2003)
Well there was no past criminal record and the person was reflecting wholeheartedly[JA] (伊上) まあ 前科もなかったし 本人が心から反省してるという ことでー Gakkô no shi (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] GRATULATION, GLUECKWUNSCH [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
[がじょう, gajou] Gratulationsschreiben, Glueckwunschschreiben [Add to Longdo]
[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top