ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

解雇

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解雇-, *解雇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解雇[jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ, / ] to fire; to sack; to dismiss, #22,246 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解雇[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 解雇する
解雇する[かいこする, kaikosuru] (vt ) เลิกว่าจ้าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇[かいこしゃ, kaikosha] (n) person who has been laid off [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは7万6000人の従業員を解雇した。
If your boss "sacks" you, it means you're fired.あなたの上司があなたを「sack」したというのは「解雇された」ということだ。
There is a good argument for dismissing you.あなたを解雇する十分な理由があります。
I was discharged without notice.いきなり解雇を言い渡された。
In British English, "to get the sack" means to be fired from your job.イギリス英語では「to get the sack」は解雇されたことを意味する。
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために首切り役を投入した。
Instead of laying off these workers, why don't we just cut their hours?これらの労働者を一時解雇するかわりに、彼等の労働時間を短縮すればよいじゃないか。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる寸前で、解雇されてしまった。
The company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.その会社は社員の20%を一時解雇した。その結果、経費は減少した。
The company was forced to lay off many employees.その会社は多くの従業員を解雇せざるをえなかった。
They had to fire 300 men at the factory.その工場では300人を解雇しなければならなかった。
Many workers were laid off at that plant.その工場では多くの労働者が解雇された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He fired me.[JA] 解雇されたの Episode #1.7 (2016)
You're fired.[CN] - 你被解雇 Gilda (1946)
But after the broken axle, the company let me go the next day.[CN] 可第二天就被公司解雇 Taki no shiraito (1933)
You're fired.[JA] 解雇する Episode #1.7 (2016)
I still can't believe you're the one they dismissed.[JA] まさかあなたが 解雇されるなんて... Yes (2016)
Fire me?[CN] 解雇我? Hollywood Ending (2002)
This doesn't end in people getting fired, or even going to jail.[JA] 解雇だけでは 済まされない。 刑務所行きになるぞ。 Manhunter (2016)
When I was sick for four weeks... you wrote me a letter telling me I'd be discharged... if I were sick any longer.[CN] 當我病了四個星期的時候... 你寫信告訴我, 如果我病還不好... 就要解雇我. Grand Hotel (1932)
I want to keep him for now.[CN] 不用解雇他了小允 我想再观察一阵子 Episode #1.5 (2004)
I got sacked this morning, and now I'm crying next to a urinal full of my own puke, talking to you.[JA] 今朝 解雇されて 今は便器に泣きつき お前と話してる Salesmen Are Like Vampires (2017)
- You're discharged![CN] - 你被解雇了! Grand Hotel (1932)
Do you want to be dismissed for incompetence?[CN] 你想因为不称职而被解雇吗? Night Train to Munich (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解雇[かいこ, kaiko] jemanden_entlassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top