ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛾-, *蛾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛾, é, ㄜˊ] moth
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,398

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] moth, #21,129 [Add to Longdo]
[é zi, ㄜˊ ㄗ˙, ] moth, #59,630 [Add to Longdo]
投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction, #272,224 [Add to Longdo]
苹果蠹[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
所多玛与摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
摩拉[É mó lā, ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
眉皓齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]
[é lèi, ㄜˊ ㄌㄟˋ, / ] moth (family) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) moth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Is it a butterfly or a moth?それは蝶ですか、それともですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The moth is in Paul's pocket"?[JA] 「は ポールのポケットの中にある」って? Red in Tooth and Claw (2013)
Uh, she'd seen one of her woodpeckers eating a moth that she couldn't identify.[JA] 1羽のキツツキが 彼女の見たことのない Red in Tooth and Claw (2013)
Ah. Laying bait for moths.[JA] のエサを塗ってるんだ Red in Tooth and Claw (2013)
- Probably just a moth.[JA] -多分、 The Simpsons Movie (2007)
the curtains rustling, or a moth or fly beating against the windowpane.[CN] 窗帘的悉沙声 飞或苍蝇撞在玻璃上的声音 Senso (1954)
Some fucking funny-looking moth.[JA] キモいみたいにか? Attack the Block (2011)
No moth. Hmm.[JA] は ないわ Red in Tooth and Claw (2013)
The moth and the flame, that's what it was.[CN] 飞扑火 海伦,就是那么一回事 The Seven Year Itch (1955)
during which the room was filled with the sound of a moth... or the buzz of a fly beating against the windowpane, which you only remembered afterwards.[CN] 房间里飞的扑腾声啦 苍蝇撞到窗玻璃的动静啦 都要过后你才能想起 Senso (1954)
" Like moths around a flame "[CN] 就像飞围着灯光 The Blue Angel (1930)
It looks like a moth spreading its wing over a butterfly.[CN] 它就像一个飞 一个张开翅膀的蝴蝶 The Dark Mirror (1946)
He was convinced Dr. Kidd was gonna fire him until he discovered that dumb moth.[JA] 彼は あの間抜けなを発見するまで キッド博士に クビを斬られるって 確信してた Red in Tooth and Claw (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top