ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛻-, *蛻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛻, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to molt
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  兌 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] An insect 虫 changing 兌 its skin; 兌 also provides the pronunciation,  Rank: 8,343

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #26,643 [Add to Longdo]
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #65,388 [Add to Longdo]
蝉蜕[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, / ] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from, #81,985 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の殻;けの殻;藻抜けの殻;もぬけの殻[もぬけのから, monukenokara] (exp) (uk) completely empty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put an iron crown on your head.[CN] [把鐵輪記在腦子裏吧] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}蟬水底化青鬼 The Iron Crown (1972)
I have at least one adult instar... of the Judas breed at this location.[CN] 我這兒至少有一隻朱達斯種... 正處於變期的昆蟲. Mimic (1997)
In our own way, we shed our skin.[CN] 像蛇一樣 我們用自己的方式 With You I'm Born Again (2010)
Alcides the Prince... betrays his king... but a son of Zeus takes his first breath of life tonight... and fulfills his promise to his father.[CN] 亞瑟迪斯王子 將背離他的國王... 今晚將變為宙斯之子 The Legend of Hercules (2014)
They've already started the metamorphosis into adult flies.[CN] 他們已經開始變為蒼蠅了 13 Eerie (2013)
This thing's already metamorphed into a new instar.[CN] 這東西已經轉化變到一個新的品種. Mimic (1997)
Like a caterpillar becomes a butterfly, so must you become "Derelicte".[CN] 像毛虫变成蝴蝶一样... 你要变成颓废 Zoolander (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top