ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蘇-, *蘇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘇, sū, ㄙㄨ] to awaken, to revive, to resurrect; used in transliterations
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  穌 (sū ㄙㄨ) 
Etymology: [ideographic] A perennial 穌 grass 艹; 穌 also provides the pronunciation,  Rank: 6,914

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 維埃|苏维埃 or 聯|苏联, Jiangsu province 江|江苏 and Suzhou city 州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟, #2,455 [Add to Longdo]
江苏[Jiāng sū, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #2,895 [Add to Longdo]
苏州[Sū zhōu, ㄙㄨ ㄓㄡ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #5,532 [Add to Longdo]
江苏省[Jiāng sū shěng, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ ㄕㄥˇ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southwest China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #6,225 [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor), #9,581 [Add to Longdo]
苏格兰[Sū gé lán, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Scotland, #13,974 [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #15,034 [Add to Longdo]
苏醒[sū xǐng, ㄙㄨ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake up; to regain consciousness, #15,076 [Add to Longdo]
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
悉地経[そしつじきょう, soshitsujikyou] (n) {Buddh} Susiddhikara Sutra [Add to Longdo]
[そちょう, sochou] (n) good debater [Add to Longdo]
張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate [Add to Longdo]
[そてつ;ソテツ, sotetsu ; sotetsu] (n) (uk) Japanese sago palm (species of cycad, Cycas revoluta) [Add to Longdo]
芳;方;[すおう, suou] (n) (1) (uk) sappanwood (Caesalpinia sappan); (2) sappanwood dye (red in colour) (color); (3) layered colour (light brown on the front, dark red beneath) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿山に登ったことがありますか。
Mt. Aso is an active volcano.山は活火山だ。
I climbed Mt. Aso.私は阿山に登った。
The strange feeling came back.不思議な感じがってきた。
He was PK'ed, I resurrected him.PKされたの、生しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lord Voldemort has returned.[JA] ヴォルデモート卿がったのだ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I'm Suzette, Mme. Grusinskaya's maid.[CN] 我是珊蒂, 格魯辛斯卡婭 夫人的女僕. Grand Hotel (1932)
Drinking its blood will keep you alive even if you are an inch from death.[JA] ユニコーンの血を飲めば 死にかけた命もらせる事ができる Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Look, Lizzie, she's gonna change. You know I'm right. And when she does, she'll come back and she'll kill all of us.[JA] リズ 俺の言うとおりだろ バーバラがると全滅するぞ Shaun of the Dead (2004)
Did it ever occur to you if you keep going in... you might stir him up again?[JA] いつもその夢に入ったら 彼をらせるって思わない? A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Susanna?[CN] 珊娜 Green Arrow (2015)
Sophie.[CN]  Sophie's Revenge (2009)
"Beyond the Gusu walls the Temple of Cold Hill."[JA] 姑(こそ)城外の寒山寺 Raise the Red Lantern (1991)
- Suzette, Madame.[CN] - 珊蒂, 夫人. Grand Hotel (1932)
I see. Cease CPR.[JA] 心肺生中止しよう Umizaru (2004)
This is silk from Suzhou. Have some dresses made with it.[JA] これは州の絹 衣装に仕立ててなさい Raise the Red Lantern (1991)
- Come, Suzette.[CN] - 來, 珊蒂. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top