ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -藤-, *藤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[藤, téng, ㄊㄥˊ] ivy, creeper
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  滕 (téng ㄊㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[téng, ㄊㄥˊ, ] rattan; cane, #6,051 [Add to Longdo]
摸瓜[shùn téng mō guā, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄥˊ ㄇㄛ ㄍㄨㄚ, / ] lit. to follow the vine to get to the melon; to track sth following clues, #42,609 [Add to Longdo]
[zǐ téng, ㄗˇ ㄊㄥˊ, ] wisteria, #50,911 [Add to Longdo]
常春[cháng chūn téng, ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄊㄥˊ, ] ivy, #67,850 [Add to Longdo]
常青[cháng qīng téng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄥˊ, ] ivy, #77,892 [Add to Longdo]
[téng qiú, ㄊㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, ] sepak takraw (sport), #87,904 [Add to Longdo]
葡萄[pú tao téng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄥˊ, ] grape vine, #98,800 [Add to Longdo]
[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, ] tangle of vines; fig. complications, #104,629 [Add to Longdo]
[Téng xiàn, ㄊㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Teng county in Guangxi, #106,459 [Add to Longdo]
[Jiā téng, ㄐㄧㄚ ㄊㄥˊ, ] Kato or Katou, common Japanese surname, #107,457 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふじ(P);フジ, fuji (P); fuji] (n) wisteria (esp. Japanese wisteria, Wisteria floribunda); wistaria; (P) [Add to Longdo]
[とうおう, touou] (n) gamboge [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n) (See ) wisteria flower [Add to Longdo]
海鼠[ふじなまこ;フジナマコ, fujinamako ; fujinamako] (n) (uk) Holothuria decorata (species of sea cucumber) [Add to Longdo]
[ふじばい, fujibai] (n) wisteria ash (used in tea ceremony) [Add to Longdo]
空木[ふじうつぎ;フジウツギ, fujiutsugi ; fujiutsugi] (n) (uk) Japanese butterfly bush (species of buddleia, Buddleja japonica) [Add to Longdo]
原の効果[ふじわらのこうか, fujiwaranokouka] (n) Fujiwhara effect; Fujiwara effect [Add to Longdo]
原時代[ふじわらじだい, fujiwarajidai] (n) Fujiwara period (esp. used as a period of art history, approx. 894-1185 CE) [Add to Longdo]
[ふじばかま;フジバカマ, fujibakama ; fujibakama] (n) (uk) thoroughwort (species of boneset, Eupatorium fortunei) [Add to Longdo]
五郎鰯;頭五郎鰯[とうごろういわし;トウゴロウイワシ, tougorouiwashi ; tougorouiwashi] (n) (uk) flathead silverside (Hypoatherina valenciennei) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なんでしょうか」「加さんですよ」
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安氏は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
Ms Sato is no lightweight. I just saw her chug three bottles of beer.いきなりビールを3本飲んでしまうなんて、佐さんも侮れないなあ。
It may have been Mr Sato who sent these flowers.この花を送ってくださったのは佐さんかもしれません。
Hi, my name is Ken Saitou.こんにちは、ぼくの名前は斎健です。 [M]
The news was told to me by Ito.その知らせは伊君が私に伝えてくれた。 [M]
Such poets as Toson and Hakushu are rare.たとえば村や白秋のような詩人はまれだ。
I want to speak to Mr Sato please.どうぞ佐さんをおよび下さい。
Hello. Is this the Gotos' residence?もしもし、後さんのお宅ですか。
Hello, I'm Tomoko Sato from Japan.もしもし、日本から来た佐智子です。
Everybody speaks very highly of Ando.先生はみんなに評判がよい。
There is a Mr Ito wants to see you.さんという人がお目にかかりたいそうです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hollywood and Vine.[CN] 好莱坞和 Pitfall (1948)
It's not just Fujino, it's other places too.[JA] それはちょうど野ではありません、 それはあまりにも他の場所です。 Pom Poko (1994)
You know how these things are handled sometimes.[CN] 有时得顺摸瓜 The Hidden Room (1949)
Were any names besides Tetsuki mentioned?[JA] (安) 哲希の他には 名前言ってなかった ? Gakkô no shi (2003)
Edina[JA] 大柳 ゆうな 須田 陽子 遠 綾女 真田 裕梨 Cat City (1986)
Then if we stop the development... the Fujino raccoons will be better off too.[JA] そして、あれば、我々は開発を停止... 野のアライグマは、あまりにも良いオフになります。 Pom Poko (1994)
According to this raccoon named Hayashi... dirt and construction waste was being dumped... in Fujino's forest.[JA] このアライグマによると、 林という名前の... 汚れや建設 廃棄物を投棄していた... 野の森の中。 Pom Poko (1994)
I feel the good in you, the conflict.[JA] 父さんの善の心を感じる 葛があるんだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
12T ambulance traffic, Hollywood and Vine.[CN] 12T 救护车通行 好莱坞和 Pitfall (1948)
Kaiji Ito.[CN] 伊开司 Kaiji: The Ultimate Gambler (2009)
From Fujino Mountain.[JA] 野山から。 Pom Poko (1994)
Do you suppose we could find some wild wisteria... and transplant it around the cabin?[CN] 你觉得我们可以 找到野柴吗 然后移植到小屋周围? Leave Her to Heaven (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top